Služba za razvoj, privredu i vanprivredu dostavila je Općinskom vijeću dokument Strategije razvoja općine za 2010 – 2015 godinu sa namjerom stavljanja istog u vijećničku proceduru usvajanja. Dokument je sačinjen uz angažman Komisije Općinskog vijeća za planiranje općinskog razvoja.
U petak ( 15.04.2011.) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Travnik biće održana prezentacija aktivnosti koje , Federalno ministarstvo kulture i sporta planira podržati u narednom periodu a odnose se na sljedeće oblasti: 1.Selekcija kao uslov vrhunskih sportskih rezultata 2.Sport i sportska rekreacija u funkciji razvoja turizma Prezentacija je namijenjena direktorima osnovnih i srednjih škola, pedagozima i nastavnom kadru tjelesnog odgoja kao i općinskim službenicima u čijoj nadležnosti je oblast sporta i upravi visokoškolskih ustanova u Travniku. Prezentatori su Mustafa Demir , pomoćnik federalnog ministra za kulturu i sport i Zlatko Hrnjić, sekretar SKI saveza Bosne i Hercegovine. Uvažavajući značaj ovih aktivnosti na ispunjenje strateških planova Općine Travnik u oblasti sporta, podrške i brige o mladima kao i saradnji sa obrazovnim ustanovama ali i kompatibilnosti i uticaju ovih aktivnosti na razvoj turizma , danas su upućeni pozivi svim ustanovama za osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje za prisustvo ovoj prezentaciji. Kontakt osoba: Semin Konjalić Kontakt telefon: 061 161 911
Postupajući po Rješenju Načelnika općine Travnik broj:01-34-2-1017/09, od 31.12.2009.godine o imenovanju Koordinacionog tima za provođenje javne rasprave i pripreme predmeta koncesije za davanje predhodne saglasnosti od strane Općinskog vijeća Travnik i po dopisu Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik, broj: 01-1-01-3-4-183/11, od 29.03.2011. godine, pozivamo građane da prisustvuju javnim raspravama u predmetu: - Izdavanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju distributivnog sistema i distribuciju zemnog gasa za područje Općine Travnik, po zahtjevu Miistarstva privrede SBK Za potrebe navedenog ministarsva Društvo „Istraživački razvojni centar za gasnu tehniku“ Sarajevo izradilo je „Studiju ekonomske opravdanosti dodjele koncesija izgradnje distributivnog sistema i distribuciju zemnog gasa za područje općine Travnik“, koju je odobrila Vlada SBK, Odlukom broj: 01-02-52/11 od 28.02.2011. godine. Federalno Ministarstvo energije, rudarstva, i industrije je mišljenjem broj: 05/17/308/11 od 25.02.2011. godine dalo saglasnost za objavu javnog poziva za dodjelu naprijed navedene koncesije. Koordinacioni tim za provođenje javnih rasprava sačinio je dinamiku održavanja javnih rasprava po mjesnim zajednicama u kojima će prezentovati dostavljenu studiju. Nakon održanih javnih rasprava Koordinacini tim će sačiniti izvještaj i isti uputiti Općinskom vijeću na dalje postupanje . Dinamiku održavanja javnih rasprava po mjesnim zajednicama zainteresovani mogu preuzeti na linku ispod.
U skladu sa strateškim ciljevima i planovima unapređenja poslovne saradnje sa akademskom zajednicom ,načelnik Općine Travnik, Tahir Lendo ,danas je potpisao Sporazum o uspostavljanju poslovno-tehničke saradnje sa Internacionalnim univerzitetom Travnik, kojeg zastupa rektor Ibrahim Jusufranić.
Kao rezultat dogovora sa Turističkom zajednicom Srednjobosanskog kantona i interesa općine Travnik da unaprijedi oblast promocije turističke ponude , danas ( 8.4.2011.) je potpisan Sporazum o uspostavi Turističkog informativnog centra u Travniku između Općine i Turističke zajednice SBK.
Općinsko vijeća Travnik danas je , na vanrednoj sjednici jednoglasno usvojilo Budžet za 2011.godinu.
Na pismeni zahtjev dosadašnjeg predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik, zbog odlaska u penziju, na 2. vanrednoj sjednicu Općinskog vijeća,danas je donesena odluka o njegovom razrješenju. Na istoj sjednici, jednoglasnom odlukom vijećnici su izabrali novog predsjedavajućeg. Novi predsjedavajući, Niko Grganović, vijećnik je iz saziva vijećnika koji je dobio povjerenje građana na posljednjim općinskim izborima. Inače,g-din Grganović profesor je matematike a svoj politički angažman ostvaruje kroz članstvo u Općinskom odboru HDZ-a Travnik.
Upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih zgrada
Općinsko vijeća Travnik zakazalo je 2. vanrednu sjednicu, koja će se održati 06.04. 2011. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.