Općinsko vijećeOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana, koji donosi općinske propise i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine iz samoupravnog djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa ustavom, zakonom i statutom.

Općinsko vijeće Travnik konstituiše se, organizuje i radi u skladu sa Statutom Općine Travnik i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Travnik .

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana općine i čine ga vijećnici općine Travnik izabrani na izborima.

Vijeće ima 31 člana.

Mandat vijećnika Općinskoga vijeća traje četiri godine.

Vijećnike Općinskoga vijeća biraju birači višestranačkim i demokratskim putem, neposrednim i tajnim izborima na cijelom području Općine, u skladu sa zakonom.

Vijeće ima predsjedvajućeg Vijeća koji se bira iz reda vijećnika natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću i obavezno je iz drugog konstituivnog naroda u odnosu na načelnika Općine te:

 1. predstavlja Općinsko vijeće
 2. učestvuje u pripremama sjednica i saziva sjednice Općinskog vijeća
 3. učestvuje u pripremama sjednica kolegija Vijeća općine Travnik, te saziva i vodi sjednice kolegija Vijeća
 4. pokreće inicijative za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća
 5. upućuje na razmatranje Radnim tijelima Vijeća prijedloge općih akata, izvještaje, informacije, analize i druge akte upućene Vijeću radi davanja mišljenja.
 6. potpisuje akte koje donosi Vijeće
 7. sarađuje sa Klubovima vijećnika i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću u cilju ostvarivanja programskih zadataka Vijeća
 8. obavlja poslove koji doprinose razvoju svih oblika lokalne samouprave
 9. pomaže vijećnicima u obavljanju njihove dužnosti
 10. učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Vijeća

Općinsko vijeće, u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti, donosi statut Općine, općinski budžet, godišnji obračun i odluku o izvršavanju općinskoga budžeta, poslovnik o radu Općinskoga vijeća, odluke, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i druge opće akte te daje autentična tumačenja propisa koje donosi i utvrđuje prečišćeni tekst tih propisa.

Poslovnikom o radu Općinskoga vijeća utvrđuje se sadržaj i način pripremanja i donošenja općinskih propisa i drugih akata te način njihova objavljivanja.

Općinsko vijeće priprema i dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskoga vijeća donosi statut Općine.

Radi unapređenja uspješnosti i usklađivanja rada, Vijeće uspostavlja Kolegij Općinskog vijeća Travnik, koji čine:

 1. predsjedavajući Vijeća
 2. predsjednici klubova vijećnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću
 3. sekretar Općine

U Općinskom vijeću se osnivaju klubovi vijećnika političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata (u daljnjem tekstu: vijećnički klubovi) radi olakšanja rada Vijeća i unapređenja međustranačke parlamentarne saradnje.

Općinsko vijeće radi i odlučuje u sjednicama.

Rad Općinskog vijeća je javan.
Sjedište Općinskog vijeća je u Travniku.
Na sjednici Općinskoga vijeća odlučuje se većinom glasova ukupnog broja vijećnika, ako zakonom i Statutom Općine nije drugačije određeno.

Radi olakšanja rada Vijeća i unapređenja uspješnosti i učinkovitosti ukupnoga vijećničkog rada, Vijeće ustanovljava svoja stalna, povremena i privremena radna tijela.

Vijeće bira članove radnih tijela iz reda vijećnika.

Za članove radnih tijela osim vijećnika mogu biti imenovane i osobe iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

 1. Zapisnik sa sjednice Vijeća sadrži:
 2. dnevni red sjednice na koju se odnosi
 3. popis svih tačaka dnevnog reda
 4. zaključke i rezultate glasanja
 5. skraćeni prikaz toka sjednice