U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (“Službene novine FBiH", broj 41/20), obavještavaju  se građani  MZ KRALJEVICE i ostali zainteresovani građani da je podnesen zahtjev za izdavanje  prethodne vodne saglasnosti za rekonstrukciju vodovoda, odnosno  priključak na rezervoar Vlahovići, tako što će izvršiti priključak cijevi od 1 cola iz glavnog rezervoara “Mešćema” na rezervoar “Vlahovići”.

Ime i adresa podnosioca zahtjeva za izdavanje VS: Alen Islamović, Vlahovići bb,

Travnik

Opis aktivnosti koja je predmet zahvata: Rekonstrukcija vodovoda, odnosno 

priključak na rezervoar Vlahovići, tako što će izvršiti priključak cijevi od 1 cola iz glavnog

rezervoara “Mešćema” na rezervoar “Vlahovići”.

Osnovni podaci o lokaciji na kojoj će se odvijati predmetne aktivnosti: Predmetna

aktivnost će se vršiti na lokaciji glavnog rezervoara “Mešćema” na rezervoar “Vlahovići”.

Način učešća javnosti::Pisano izjašnjavanje u roku od 8 (osam) dana od dana

objavljivanja na web stanici Općine Travnik

Naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja:Općina Travnik, Služba za

razvoj, privredu i vanprivredu, Konatur bb, 72270 Travnik.

Podaci o međuentitetskim aktivnostima, ukoliko postoje pretpostavke::Nema

pertpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresovane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Općini Travnik- Službi za razvoj, privredu i vanprivredu u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog obavještenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na web stranici Općine Travnik, oglasnoj ploči Općine Travnik, Oglasnoj ploči MZ Kraljevice.

Travnik:18.11.2020. godine.

 

POMOĆNIK NAČELNIKA

Amira Đelilbašić dipl.ecc

PO OVLAŠTENJU

Semin Konjalić, dipl. pol.

Saradnja JU Gradska biblioteka Travnik sa Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta „Bosanska pisma kroz (kulturnu) historiju“ započela je u septembru 2019. godine. Potvrda ove saradnje u praksi ostvarena je u okviru kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2019“ kada je projekat predstavljen i kada je nakon Grada Sarajeva, Travnik postao drugi grad u Bosni i Hercegovini koji je svoj naziv dobio na pet bosanskih pisama – glagoljici, bosančici, arebici, ćirilici i latinici. Tada je JU Gradska biblioteka Travnik svim osnovnim i srednjim školama, dječijim vrtićima i obdaništima s područja općine Travnik podijelila B2 promotivne plakate s nazivom imena grada Travnika na pet bosanskih pisama.
Planirano je da u okviru druge faze projekta, a pred početak ovogodišnje ljetne turističke sezone Travnik bude prvi grad u Bosni i Hercegovini koji će dobiti i promotivne bilboarde s nazivom grada na pet bosanskih pisama, ali je pandemija utjecala na planove i prolongirala drugu fazu projekta.
Uključenjem BZK „Preporod“ Travnik u projekat i promocijom projekta u okviru programa kulturne manifestacije „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2020“, danas su promotivni bilboardi s nazivom imena grada Travnika na pet bosanskih pisama postavljeni uz magistralnu cestu na istočni i zapadni ulaz u Travnik.
Projekat „Bosanska pisma kroz (kulturnu) historiju“ pored toga što predstavlja izuzetan doprinos promociji jezičke i kulturne historije Travnika, kulture u najširem smislu, turizma i turističkih potencijala općine Travnik, potvrdio se upravo i kao praktična realizacija bosanskog bogatstva raznolikosti – započet u okviru kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2019“, okončan okviru u kulturne manifestacije „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2020“.
Projekat je u cjelosti podržan od strane Općine Travnik – Načelnika Općine Travnik.

Pozivaju se svi predsjednici, članovi i zamjenici biračkih odbora koji su učestvovali u radu na Lokalnim izborima 2020. godine na području Općine Travnik da izvrše dostavu kopije ličnih tekućih računa na portirnicu zgrade Općine Travnik. Tekući računi moraju glasiti isključivo na ime osobe koja je učestvovala u radu biračkog odbora.

IN MEMORIAM  - MUHAMED SKROBO

Fuad Tahirović , koji je cijeli svoj radni vijek proveo kao uposlenik općinske administracije, poštovani građanin Travnika, cijenjeni stručnjak u oblasti katastra,  preminuo je u 65-oj godini života. 

Obavijest o preuzimanju kosilica I kopačica I potpisivanju Ugovora o dodjeli plastenika - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Obavještavamo odabrane korisnike poticaja za poljoprivredu da je  potpisivanje Ugovora za plastenike predviđeno  za četvrtak 19.11.2020.godine  u 13:00 sati u kancelariji broj 9.

Preuzimanje kosilica I kopačica  predviđeno je za četvrtak 19.11.2020.godine u 10:00 sati na parkingu Općine Travnik ispred Vatrogasnog doma. Potrebno je obezbijediti prevoz i sa sobom ponijeti ličnu kartu. 

K ON A Č N A    R A N G    L I S T A

korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu, prijavili za plastenike

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Konačnu rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu, za plastenike, kako slijedi:

r.br.

Prezime i ime korisnika

Adresa

Broj bodova

 

Napomena

 

1.     

Karalić Adnan

Karaula

53

 

2.     

Beganović Neđad

Pulac

50

 

3.     

Lovrenović Janja

G.Putićevo

49

 

4.     

Perić Ilija

Nova Bila

48

 

5.     

Dervić Ishak

Bijelo Bučje

47

 

6.     

Hodžić Safet

Bandol

47

 

7.     

Osmanović Elvis

Višnjevo

46

 

8.     

Vrbanjac Asim

Vakuf

46

 

9.     

Salkica Sulejman

Karaula

46

 

10.   

Sažić Meho

Višnjevo

45

 

11.   

Bajo Dragan

Gladnik

44

 

12.   

Musić Sabira

Gl.Bukovica

43

 

13.   

Jašarević Amir

Fazlići

43

 

14.   

Čehić Jasmin

Travnik, Mali trg

43

 

15.   

Meljančić Ivan

Prahulje, Nova Bila

43

 

16.   

Andrić Ljuba

Ričice

43

 

17.   

Aganović Esmir

Mosor

43

 

18.   

Jelčin Safeta

Turbe

43

 

19.   

Čeko Stipo

Pokrajčići

42

 

20.   

Mušić Muhamed

Dolac n/L

42

 

21.   

Morison Moris

Jankovići

41

 

22.   

Suljić Izeta

Miletići

35

 

23.   

Daut Almir

Skok

34

 

24.   

Volić Tadija

Guča Gora

34

 

25.   

Majdanac Nihada

Kalibunar

32

 

26.   

Andrić Drago

Ričice

31

 

27.   

Barić Marko

G.Putićevo

29

 

28.   

Dogan Amira

Travnik, Kalibunar

28

 

29.   

Matošević Vinko

Nova Bila

24

 

30.   

Barišić Miroslav

Lovrići

23

 

31.   

Maglić Rustan

Varošluk

20

 

32.   

Osmanović Sadmir

Višnjevo

20

 

33.   

Hodžić Ramo

Dub

19

 

34.   

Hrustanović Izudin

Turbe

15

 

35.   

Peša Ana

Podovi

14

 

36.   

Kahrić Našid

Donja Trebeuša

9

 

37.   

Destanović Ankica

Bojna

7

 

38.   

Skrobo Zijada

Kalibunar

6

 

39.   

Delić Nezir

V.Bukovica

0

Imenovani nije bodovan iz razloga što je koristio poticaj poljoprivrednoj proizvodnji od strane organizacije HELP i Općine Travnik

40.   

Maletić Milenko

Šišava

0

Nepotpuna dokumentacija (Nedostaje dokaz o visini invalidnine za koju je priložio rješenje)

41.   

Kepić Vladimir

Ovčarevo

0

Nepotpuna dokumentacija (Nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)

42.   

Bikić Željko

Ričice

0

Nepotpuna dokumentacija (Nedostaje dokaz o primanjima za sve članove domaćinstva)

43.   

Fuško Edina

Slimena

0

Nepotpuna dokumentacija (posjedovni list i izjava o korištenju zemljišta iz 2019.g.)

44.   

Delić Džemail

V. Bukovica

0

Imenovani nije bodovan iz razloga što je koristio poticaj poljoprivrednoj proizvodnji od strane organizacije HELP

45.   

Dedić Mejra

Slimena

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o roditeljima djece sa kućne liste)

46.   

Đurić Mario

Nova Bila, Kula

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za podnosioca i suprugu)

47.   

Džepina Eniza

Jankovići

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za supriga)

48.   

Čejvan Mesud

Turbe

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za sina)

49.   

Lovrenović Brunela

G.Putićevo

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za sina i supruga)

50.   

Bašić Alen

Ilovača

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima)

51.   

Nevjestić Vera

Ovčarevo

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za supriga)

52.   

Đelilbašić Alija

Turbe

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu i dokaz za sina)

53.   

Sefer Zekerijah

Karaula

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

54.   

Dervić Jasmin

Bijelo Bučje

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi za djecu)

55.   

Dervić Jakub

Travnik

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o školovanju za kćerku, priložena neovjerena fotokopija dokumenta na njemačkom jeziku)

56.   

Kargić Merzuk

Polje Slavka Gavrančića

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi za sina i kćerku)

57.   

Ramić Nihad

Karaula

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

58.   

Grabus Hazim

Slimena

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za suprugu)

         

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu dodjeljuje 20 plastenika, isti će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 20 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).

 

Korisnici koji su ostvarili pravo na plastenike obavezni su javiti se dana 19.11.2020.godine (četvrtak), u 13,00 sati, u kancelariju broj 9. Općine Travnik radi potpisivanja ugovora, a o terminu isporuke će biti naknadno obaviješteni od strane dobavljaća.

                       

NAPOMENA: Potpisivanje Ugovora za plastenike predviđeno je za četvrtak 19.11.2020.godine  u 13:00 sati u kancelariji broj 9. Nošenje zaštitnih maski je obavezno.    

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                      

                                                                                                         Vahida Softić

K O N A Č N A   R A N G    L I S T A

korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu, prijavili za kosilice

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Konačnu rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu, za kosilice, kako slijedi:

r.br.

Prezime i ime korisnika

Adresa

Broj bodova

 

Napomena

 

1.     

Zolota Zehrudin

Bijelo Bučje

58

 

2.     

Goran Elvedin

Karaula

56

 

3.     

Hođić Elvedin

Bandol

56

 

4.     

Šehić Tahir

Mehurić

54

 

5.     

Selman Azem

Suhi Do

53

 

6.     

Sefer Nevzudin

Karaula

52

 

7.     

Peša Zvonko

D.Putićevo

52

 

8.     

Đandara Igor

Nova Bila

52

 

9.     

Barać Danijel

Gladnik

51

Ima prednost jer nema primanja

10.   

Maglić Izet

Mudrike

51

Ima primanja

11.   

Kadrić Enver

Gl.Bukovica

49

 

12.   

Zuhrić Emir

Gradac

47

 

13.   

Sažić Ibrahim

Višnjevo

47

 

14.   

Zukić Nesib

Radojčići

46

 

15.   

Aganović Senad

Zagrađe

45

 

16.   

Selava Mirsad

Gluha Bukovica

45

 

17.   

Musić Avdo

Gl.Bukovica

43

 

18.   

Adilović Osman

Kljaci

43

 

19.   

Karić Ale

Višnjevo

43

 

20.   

Skrobo Amira

Karaula

43

 

21.   

Vujinović Branislav

Šišava

43

 

22.   

Musić Zajim

Gl.Bukovica

42

 

23.   

Markunović Ivan

Muhameda Kulenovića 35B

42

 

24.   

Čosić Ruvejda

Gl.Bukovica

41

 

25.   

Kalajđić Jovo

Šišava

41

 

26.   

Vujinović Nedo

Šišava

41

 

27.   

Pivić Šaban

Gl.Bukovica

39

 

28.   

Selava Elvir

Gl.Bukovica

38

 

29.   

Kasumović Ibrahim

Pode

37

 

30.   

Čosić Avdo

Gl.Bukovica

37

 

31.   

Davran Hajrulah

Dub

37

 

32.   

Jusić Adnan

Karaula

36

 

33.   

Poparić Huso

Zagrađe

36

 

34.   

Marić Radovan

Šišava

34

 

35.   

Saldum Meho

Turbe

29

 

36.   

Hrustanović Izet

Turbe

24

 

37.   

Cakalin Marijan

Brankovac

23

 

38.   

Purić Niaz

Dolac, Bila

19

 

39.   

Nevjestić Niko

Radonjići

14

 

40.   

Jusufović Aldina

Maline

12

 

41.   

Spahić Velaga

Mudrike

9

 

42.   

Memić Hamid

Višnjevo

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)

43.   

Brkić Rasim

Dub

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)

44.   

Suljić Edhem

Miletići

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

45.   

Lovrinović Borislav

Jankovići

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za  imenovanog da nije u radnom odnosu)

46.   

Tarakčija Hidajet

Maline

0

Nepotpuna dokumentacija (Izjava o davanju zemljišta na korištenje neovjerena)

47.   

Kadrić Elvedin

Zagrađe

0

Nepotpuna dokumentacija (Izjava o davanju zemljišta na korištenje neovjerena)

48.   

Grabus Hasmin

Gl.Bukovica

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

49.   

Čurić Bećir

Bijelo Bučje

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)

50.   

Zlatić Smajo

Maline

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje kućna lista)

51.   

Palić Mihret

Bijelo Bučje

0

Nepotpuna dokumentacija (na kućnoj listi navedeni unuci a na rješenju evidentno da su pripali majci)

52.   

Pranjgić Adnan

Turbe

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

53.   

Musić Samir

Gl. Bukovica

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

54.   

Marković Ivo

Jankovići

0

Eliminisan iz razloga jer je 2019.g.ostvario pravo na plastenik

55.   

Musić Šaban

Gl.Bukovica

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta)

56.   

Mehić Hasib

Ilovača

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

57.   

Dautović Muharem

Maline

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje prijavni obrazac, kućna lista,..

58.   

Memić Meho

Višnjevo

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o posjedu ili korištenju za najmanje 10 duluma zemlje)

59.   

Tarakčija Safet

Maline

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

60.   

Radovanović Radislav

Šišava

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o o primanjima za sina)

61.   

Karić Suljo

Višnjevo

0

Nepotpuna dokumentacija (neovjerena fotokopija posjedovnog lista, nedostaju dokazi za snahu i unuka)

62.   

Suljić Senad

Mehurić

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog i za suprugu)

63.   

Malić Ljubica

Đelilovac

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanu)

64.   

Sefer Mesud

Karaula

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za zemlju, izjavu o korištenju zemljišta iz 2018.g.)

65.   

Sefer Jašar

Karaula

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog)

66.   

Miftarević Vahid

Zagrađe

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi za unuke)

67.   

Karić Đulba

Višnjevo

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za zemljište, neovjerene fotokopije posjedovnog lista i neovjerena fotokopija ugovora o korištenju zemljišta)

68.   

Muhamed Jašarević

Mehurić

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog, neovjrena fotokopija platne liste i dokaz o primanjima za majku)

69.   

Alić Emsad

Suhi Do

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za  suprugu imenovanog)

70.   

Puzić Hasib

Bijelo Bučje

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za zemlju, posjedovni list za parcelu nije od osoba kojesu dale izjavu o korištenju)

71.   

Dautović Sulejman

Han Bila

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za  suprugu i dokaz za zemljište)

72.   

Sefer Munir

Seferi

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za snahu)

73.   

Aganović Đevad

Zagrađe

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za članove domaćinstva)

         

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu dodjeljuje 9 kosilica, iste će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 9 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).

 

Podjela kosilica će se obaviti dana 19.11.2020.godine, sa početkom u 10,00 sati u Travniku, kod Vatrogasnog doma.

 

Svi korisnici na podjelu kosilica su obavezni ponijeti svoju ličnu kartu, te obezbjediti vlastiti prevoz za kosilicu.

           

NAPOMENA: Preuzimanje kosilica predviđeno je za četvrtak 19.11.2020.godine u 10:00 sati na parkingu Općine Travnik ispred Vatrogasnog doma. Potrebno je obezbijediti prevoz i sa sobom ponijeti ličnu kartu.  Nošenje zaštitnih maski je obavezno.    

                                                                                  

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                      

                                                                                            Vahida Softić

K O N A Č N A   R A N G    L I S T A

korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu, prijavili za kopačice

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Konačnu rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu, za kopačice, kako slijedi:

r.br.

Prezime i ime korisnika

Adresa

Broj bodova

 

Napomena

 

1.     

Mehić Halil

Mudrike

46

 

2.     

Lovrić Vladimir

Lovrići

45

 

3.     

Hođić Huso

Vitovlje

44

 

4.     

Saldum Ifet

Bačvice

44

 

5.     

Alibegović Fuad

Brankovac

44

 

6.     

Palić Enver

Bijelo Bučje

44

 

7.     

Tokalić Branko

Nova Bila

43

 

8.     

Sažić Zuhdija

Višnjevo

43

 

9.     

Musić Adis

Gl.Bukovica

42

 

10.   

Omerbegović Nisad

Turbe

42

 

11.   

Biljaka Stjepan

Nova Bila

41

 

12.   

Curić Dževad

Čukle

37

 

13.   

Sejdić Zemka

Višnjevo

36

 

14.   

Kafadar Vlado

D.Putićevo

36

 

15.   

Melić Akif

Karaula

29

 

16.   

Čajo Fehret

Turbe

25

 

17.   

Hodžić Azemina

Dub

19

 

18.   

Adilović Mirnes

Turbe

17

 

19.   

Hasičić Alija

Dolac n/L

17

 

20.   

Pružan Hajrudin

Karaula

16

 

21.   

Dedić Mersudin

Jezerci

15

 

22.   

Numić Minel

Orahovo

8

 

23.   

Mehić Amela

Turbe

4

 

24.   

Fuško Nermin

Dub

0

Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog) (2019.g. od strane  HELP-a dobio kosilicu)

         

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2020.godinu dodjeljuje 20 kopaćica, iste će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 20 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).

 

Podjela kopaćica će se obaviti dana 19.11.2020.godine, sa početkom u 10,00 sati u Travniku, kod Vatrogasnog doma.

 

Svi korisnici na podjelu kopaćica su obavezni ponijeti svoju ličnu kartu, te obezbjediti vlastiti prevoz za kopaćicu.

           

NAPOMENA: Preuzimanje kopačica  predviđeno je za četvrtak 19.11.2020.godine u 10:00 sati na parkingu Općine Travnik ispred Vatrogasnog doma. Potrebno je obezbijediti prevoz i sa sobom ponijeti ličnu kartu. Nošenje zaštitnih maski je obavezno.    

           

           

                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                      

                                                                                            Vahida Softić