1 1 1 1 1

Na temelju brojnih upita građana i sprečavanja širenja dezinformacija o nadoknadama šteta nastalih uslijed djelovanja prirodnih i drugih nesreća obavještavamo javnost da je Općinska komisija za procjenu šteta  nadležna da procjenjuje štete uslijed djelovanja prirodnih i drugih nesreća na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'' br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).

 

Svrha izlaska Komisija za procjenu šteta je da se utvrdi vrsta i veličina štete na materijalnim dobrima, a izražava se u novčanoj vrijednosti koja je potrebna da se oštećena ili uništena materijalna dobra dovedu u stanje prije nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno u vrijednost koja je potrebna da se ta materijalna dobra nabave ili saniraju. Ovo nikako ne podrazumijeva, niti se poistovjećuje o obavezi organa za nadoknadu štete u procjenjenoj vrijednosti oštećenog ili uništenog dobra.

Shodno navedenom, a u skladu sa financijskim mogućnostima ovog državnog organa uprave, nakon objedinjavanja i sumiranja procjene šteta, Općina Travnik će razmatrait mogućnost financijske ili materijalne pomoći u saniranju šteta, te ukoliko se steknu uslovi za pružanje pomoći, prema oštećenim pravnim i fizičkim osobama će se postupati  na jednak način.