1 1 1 1 1

Dana 23.02. 2021. godine u Kabinetu  načelnika Općine održana je sjednica na kojoj je  izvršeno konstituisanje  Kolegija Općinskog vijeća Travnik. Sjednici Kolegija prisustvovali su svi članovi Kolegija saglasno Poslovniku o radu Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Kolegij Općinskog vijeća uspostavlja  se radi unapređenja uspješnosti i usklađivanja rada Vijeća i čine ga:

predsjedavajuća Općinskog vijeća Vlatka Lovrinović I predsjednici klubova vijećnika političkih stranaka koje su dobile mandate na proteklim lokalnim izborima :

- Klub vijećnika Stranke demokratske akcije, predsjednik Kluba Ekrem Mrakić,

- Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice BiH / Hrvatska seljačka stranka  

  Stjepana Radića, predsjednik Kluba, Niko Grganović

- Klub vijećnika Socijaldemokratske partije, predsjednik Kluba, Siniša Dukić

- Klub vijećnika Narod i pravda, predsjednik Kluba, Tarik Šečić

- Klub vijećnika Hrvatska demokratska zajednica 1990, predsjednik Kluba, Marija Silva    Vidović i

- sekretar Općine Aida Daul

Nakon konstituisanja Kolegij je jednoglasno donio zaključke o održavanju 1. redovne sjednice Oćinskog vijeća Travnik koja će se održati  03. 03. 2021. godine (SRIJEDA), u 10ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

i utvrdio dnevni red:

  1. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2020. godine i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2020. godine
  2. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01.- do 30.09. 2020. godine i donošenje zaključak o usvajanju izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.09. 2020. godine
  3. Nacrt budžeta Općine Travnik za 2021. godinu i donošenje zaključka o utvrđivanju Nacrta budžeta Općine Travnik za 2021. godinu
  4. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2021. godinu
  5. Izvještaj o primjeni pozitivnih propisa i kontroli osiguranog smještaja za raseljena lica, lica sa socijalnim statusom i lica čija je imovina stradala u prirodnim nepogodama i požarima u 2020. godini
  6. Informacija o realizaciji projekata obnove stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih lica u 2020. godini
  7. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2020. godini
  8. Informacija o redovnom održavanju cesta i gradskih ulica i makadamskih cesta na području općine Travnik