1 1 1 1 1

Sindikalni odbor općine Travnik održao je Izvještajnu sjednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Sindikalnog odbora za 2020. godinu, te Izvještaj i mišljenje Nadzornog odbora.

Konstatovano je da je Sindikalni odbor usljed pojave pandemije COVID-19 radio u veoma otežanim uslovima, ali su uz maksimalno zalaganje sve obaveze završene na vrijeme i u skladu sa Statutom i drugim aktima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Članovi Sindikalnog odbora upoznati su o potpisivanju Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora i ostalim aktuelnim temama.