1 1 1 1 1
Općina Travnik potpisala Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH o realizaciji projekta čišćenja obala rijeka U Travniku počinje realizacija projekta čišćenja obala rijeka na osnovu Ugovora sklopljenog 24.9.2010.godine između Općine i Fonda za zaštitu okoliša F BiH. Na osnovu informacija i prijedloga Općine Travnik Stručni tim Fonda za zaštitu okoliša F BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora sačinjena je analiza podataka i, obilaskom terena, izvršena identifikacija lokacija koje su pod direktnim opterećenjem koje negativno utiče na okoliš. Rezultat ovih aktivnosti je projekat čišćenja obala rijeka čija je ukupna vrijednost 45.955,00 KM. Cilj projekta je čišćenje obala rijeka i vodopada od otpadnog materijala koji jezaostao nakon poplava u periodu januar-mart 2010.godine ,kao i preventivno djelovanje i očuvanje voda,riječnih vodotoka,njihove flore i faune,te jačanje zakonskog okvira. Prema Ugovorom preuzetim obavezama Općina Travnik je preuzela i odgovornost za realizaciju projekta što je podrazumijevalo i obezbjeđenje prisustva javnih preduzeća kao partnera u projektu. Bitno je napomenuti da aktivnosti realizacije čišćenja podrazumijevaju i sječu šiblja u priobalnom pojasu,prikupljanje otpadnog materijala,njegovog transporta na unaprijed utvrđene lokacije,te njegove dalje obrade.Dio otpada,prvenstveno PET ambalaža se planira reciklirati,dok se šiblje,grane i ostala drvna masa planira usitniti te iskoristiti kao energent. Projektom je predviđeno čišćenje 17,50 kilometara dužine obala.