1 1 1 1 1
Prema zaključcima Općinskog vijeća Travnik donesenim na sjednici održanoj dana 09.02.2010. godine održane su sve javne rasprave po zahtjevima za dodjelu sljedećih koncesija a u svrhu davanja prethodne saglasnosti: a)Koncesije na korištenje javne vode „SELO“ u Gučoj Gori za potrebe punionice b)Koncesije za istraživanje nalazišta kamena na lokalitetu sela Radonjići c)Koncesije vodnih snaga rijeke Jasenice d)Koncesije za iskorištenje vodnih snaga gornjeg toka rijeke Ugar za potrebe izgradnje hidrocentrala e)Koncesije za izgradnju ski lifta – uspinjače i uređenje skijaških staza na Vlašiću, lokalitet „Markovac – Pavao“ f)Koncesije za kaptiranje 8,00l/s Ugrića Prema navedenim zaključcima Općinskog vijeća Koordinacioni tim za koncesije Općine Travnik održao je pripremne javne rasprave u mjesnim zajednicama na čijim područjima se nalaze koncesiona dobra a nakon toga je, prema utvrđenom planu,Općinsko vijeće Travnik održalo zvanične javne rasprave . Konačnu odluku o dodjeli prethodnih saglasnosti po zahjevima za dodjelu navedenih koncesija daće Općinsko vijeće Travnik nakon sagledavanja svih iznesenih podataka od strane građana,predstavnika mjesnih zajednica,udruženja građana i nadležnih organa kao i mišljenja Koordinacionog tima za koncesije.