1 1 1 1 1
Zakazana javna rasprava na Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravitelja i uslovima pod kojima se gubi certifikat upravitelja U okviru rasprave o Nacrtu Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravitelja i uslovima pod kojima se gubi certifikat upravitelja Općinsko vijeće Travnik, na 17. redovnoj sjednici, održanoj 09.02. 2010. godine, donijelo sljedeće Z A K LJ U Č K E 1. Utvrđuje se Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravitelja i uslovima pod kojima se gubi certifikat upravitelja 2. Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravitelja i uslovima pod kojima se gubi certifikat upravitelja stavlja se na javnu raspravu 3. Javna rasprava održat će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama, na zborovima građana u mjesnim zajednicama - putem savjeta mjesnih zajednica, udruženjima građana, ostalim zainteresovanim subjektima, a trajat će 60 dana od dana donošenja, tj. od 09.02. 2010. do 09.04. 2010. godine. 4. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Pravilnika dostavit će se Službi za obnovu izbjeglice, raseljene osobe / lica i stambene poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 15.04. 2010. godine. 5. Služba za obnovu izbjeglice, raseljene osobe / lica i stambene poslove dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravitelja i uslovima pod kojima se gubi certifikat upravitelja, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznešenim na javnoj raspravi.