1 1 1 1 1

U skladu sa odredbama člana 3.  Rješenja načelnika Općine broj.01-30-10-200/23 od 07.02.2023. godine komisija za odabir korisnika poticaja u okviru programa „Sufinansiranje vrhunskog sporta“ u sastavu: Konjalić Semin, Ibrišimbegović Senad i Biljaka Nikola, izvršila je, dana 29.08.2023.godine otvaranje pristiglih prijava po javnom pozivu za dostavljanje prijava po osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine „Sufinansiranje vrhunskog sporta u 2023. godini.

Komisija je konstatovala da je u mjesecu augustu 2023. godine pristiglo ukupno pet zahtjeva i to:

1. Karate klub „Vlašić“ – Turbe – Državno prvenstvo za kadate, juniore
2. Karate klub „Vezir“ Turbe – Državno prvenstvo za kadete, juniore
3. Sportski Bilijar Klub „Devetka“ Travnik – Balkansko prvenstvo
4. Judo klub „Travnik“ – Državno prvenstvo u katama
5. Judo klub „Nova Bila“ – Balkansko prvenstvo

Komisija je pristupila razmatranju pristiglih zahtjeva, te konstatuje da su isti pristigli blagovremeno i da su navedeni klubovi pravdali do sada dodjeljena sredstva za vrhunski sport, te su time stekli uslove za dodjelu sredstava.

Nakon otvaranja prispjelih zahtjeva komisija konstatuje da su isti podneseni u skladu sa javnim pozivom i sadrže svu traženu dokumentaciju, te predlaže da se dodjele sredstva u iznosu kako slijedi:

1. Karate klub „Vlašić“ – Turbe – Državno prvenstvo za kadate, juniore – Bugojno
(4 takmičara) sredstva u iznosu od 400,00 KM
2. Karate klub „Vezir“ Turbe – Državno prvenstvo za kadete, juniore – Bugojno
(10 takmičara) sredstva u iznosu od 500,00 KM
3. Sportski Bilijar Klub „Devetka“ Travnik – Balkansko prvenstvo – Srbija/Loznica
(6 takmičara) sredstva u iznosu od 600,00 KM
4. Judo klub „Travnik“ – Državno prvenstvo u katama – Mostar
(4 takmičara) sredstva u iznosu od 500,00 KM
5. Judo klub „Nova Bila“ – Balkansko prvenstvo – (10 takmičara) sredstva u iznosu od 1.000,00 KM