Katalog propisa

Katalog eksternih i internih propisa koji se koriste u službama za upravu Općine Travnik direktno je vezan sa uslugama i procesima.Ovdje se može preuzeti spisak eksternih i internih propisa po svim službama a katalog procesa se nalazi u meniju E-registar koji nudi sve informacije o administrativnim postupcima u službama za upravu kao i obrasce zahtjeva.

 

Kabinet načelnika

Služba za civilnu zaštitu

Služba za ekonomsko - financijske poslove

Služba za inspekcijski nadzor

Služba za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove

Služba za opću upravu i biz

Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove

Služba za zajedničke i komunalne poslove