Javni oglas za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Travnik

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Travnik.

Člana Općinskog izbornog povjerenstva Travnik imenuje Općinsko vijeće Travnik, uz suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

 

II OPĆI I POSEBNI UVJETI

 

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavat i slijedeće uvjete:

Opći  uvjeti:

- da je osoba sa pravom glasa;

- da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora;

Posebni uvjeti:

 1. da ima prebivalište u općini Travnik
 2. da ima VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet po Bolonjskom sustavu studiranja sa najmanje 180 ECTS,
 3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se: a) članstvo izbornog povjerenstvai; b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Izuzetno.član općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba bez izbornog iskustva koje ima završen VII/ stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova.

Izuzetno od odredbi iz točke 2.stavak 1 točka b navedenog Naputka, član općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba koje ima zavrsenu visu skolu, odnosno VI.stupanj stručne spreme ukuliko se radi o općini koja ima manje od 2.000 birača upisanih u Središnji birački popis ili ako je potrebno ispoštovati odredbe članka 2.14 stavak 1 Izbornoga zakona BiH.

Izuzetno od odredbe iz točke IV 1 član Općinskog izbornog povjerenstva Travnik može biti osoba sa prebivalištem iz druge općine ukoliko nema kandidata s prebivalistem u općiniTravnik koji ispunjavaju uvjete tražene Javnim oglasom.

IV SUKOB INTERESA

 

Za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:

 • koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članka 1.6., 1.7. i 1.7a. Izbornoga zakona BiH ;
 • koje je član najvišeg izvršno – političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni/glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 • koje je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12. stavak 4. Izbornog zakona BIH;
 • koje je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti;
 • kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je osobno odgovorno, u posljednje četri godine, računajući od dana pravomoćne odluke;
 • koja je zastupnik,odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti osoba koje vrši izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbom članka 1.8 stavak 6 Izbornog zakona BiH, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna Vlada i Općinsko vijeće, odnosno Skupština Općine.

 

V NADLEŽNOST I SASTAV

 

Nadležnost Općinskog izbornog povjerenstva regulirana je odredbama Izbornoga zakona BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

 

Sastav Općinskog izbornog povjerenstva treba biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini. Sastav izbornog povjerenstva treba u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova  sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH.

VI MANDAT

Članu Općinskog izbornog povjerenstva mandat traje sedam godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na Odluku Općinskog vijeća Travnik o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstvaTravnik.

 

VII STATUS

Član Općinskog izbornog povjerenstva ne zasniva radni odnos ali ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad sukladno Zakonu.

VIII POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju sa osobnim podacima: ime i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, točna adresa, broj telefona za kontakt, kao i dokaze o ispunjavanju općih i  posebnih uvjeta i to:

 1. 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. 2. dokaz o mjestu prebivališta PBA - 3 obrazac (ne starije od 3 mjeseca),
 3. 3. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena diploma o stručnoj spremi),
 4. 4. dokaz o izbornom iskustvu imenovanog člana izbornog povjerenstva u provođenju izbora (podaci o nazivu izbornog povjerenstva i mandatnom razdoblju, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažiran u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost)
 5. 5. svojeručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjavanju s posljednjeg popisa stanovništva u BiH;
 6. 6. svojeručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava da se na njega ne odnose odredbe članka 2.3 Izbornoga zakona BiH, koja izjava je sastavni dio Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH,

 

 

Obrazac izjava iz tačke VIII Javni oglas pod rednim brojem 6 kandidati mogu preuzeti u Općinskom izbornom povjerenstvu Travnik.

IX PODNOŠENJE  PRIJAVA

 

             Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik će izvršiti klasifikaciju kandidata sukladno odredbama i važećim Naputkom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj: 29/18 i 36/19), provesti proceduru utvrđivanja liste kandidata za člana Općinskog izbornog povjerenstva Travnik i iste dostaviti Općinskom vijeću Travnik na nadležno postupanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Oglas će se objaviti na službenoj web stranici OpćineTravnik, oglasnoj ploči Općine, putem TV Kanal 6 i dnevnom listu "Oslobođenje".

U slučaju da javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave na Javni oglas,  sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Travnik

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik, Općina Travnik, Konatur bb.

sa naznakom:

''JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OIP TRAVNIK -NE OTVARATI''

 

 

                                                                             PREDSJEDATELJICA

OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK

 

    Vlatka Lovrinović, dipl. teolog, v.r.