Na osnovu člana 7. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Službeni list SR BiH” broj 33/77), člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija (broj OV-01-02-88/05 od 28. 02. 2005.god.), te člana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik” broj 49/04), Načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

 

O  G  L  A  S

o licitiranju općinskih poslovnih prostora radi davanja u zakup

 

Općina Travnik izdaje u zakup sljedeće poslovne prostor:

  1. Poslovni prostor u Travniku, ul. Prnjavor bb, ukupne površine 90,94 m2, početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 909,40 KM
  2. Poslovni prostor u Travniku, ul. Aleja konzula bb, ukupne površine 90,00 m2, početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 900,00 KM
  3. Poslovni prostor u Travniku, ul. Pašamahala br. 2, ukupne površine 120,00 m2, početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1.200,00 KM

 

Za predmetni poslovni prostor provest će se licitacioni postupak u sali Općine Travnik dana 18.09.2019. godine, sa početkom u 09,00 sati.

 

Zainteresovane osobe su dužne uplatiti depozit od 10% početne cijene, na blagajni Općine Travnik. Sa učesnikom licitacije koji bude dao najpovoljniju ponudu na licitaciji, zaključit će se Ugovor o zakupu, na period od godinu dana.

Cijena mjesečne zakupnine sadržava cijenu zakupa općinskog poslovnog prostora postignutu u postupku licitacije na koju se obračunava PDV – 17%. Obaveze zakupca je da najkasnije u roku od 7 dana od dana provođenja licitacije, potpiše ugovor o zakupu.

U općinskim poslovnim prostorima koji se ovim Oglasom licitiraju radi davanja u zakup, ne dozvoljava se obavljanje djelatnosti kladionica, igara na sreću, kasina i sl.

Svim učesnicima koji pristupe licitaciji, kao i najpovoljnijem ponuđaču bit će izvršen povrat uplaćenog depozita, nakon završenog licitacionog postupka.

           

Zainteresirane osobe mogu pogledati predmetne poslovne prostore svakim radnim danom u periodu od 09,00 do 14,00 sati, br. Tel.: 030/511-277, Služba za imovinsko pravne poslove.

N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.