Načelnik Općine Travnik raspisuje oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 1. I. Naziv pozicije

Pozicija I. - pripravnik – SSS IV stepen, gimnazija, ekonomska ili upravna škola

Pozicija II. - pripravnik – KV III stepen stručne spreme – vozač motornih vozila

 1. II. Opći uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete predviđene članom 24. stav 1. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH i to:

 • Da su državljani BiH,
 • Da su stariji od 18 godina,
 • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju,
 • Da kandidat nije obuhvaćen članom IX,1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uvjeti

za poziciju I.

 • SSS gimnazija, ekonomska ili upravna škola
 • poznavanje rada na računaru

za poziciju II.

 • KV III stepen – vozač motornih vozila
 • položen vozački ispit za „B“ kategoriju
 1. IV. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži naznaku za koju se poziciju kandidat prijavljuje, priložiti i kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH
 • Diploma o završenom stepenu obrazovanja – SSS gimnazija, ekonomska ili upravna škola za poziciju I., KV III stepen – vozač motornih vozila, za poziciju II.
 • Certifikat o poznavanju rada na računaru - za poziciju I.
 • kopija vozačke dozvole za „B“ kategoriju – za poziciju II.
 • Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo nakon sticanja diplome – uvjerenje Zavoda  PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji u kojem je navedena šifra zanimanja
 • potvrda da je prijavljen na evidenciju nadležne Službe za zapošljavanje

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika, o čemu će biti posebno obaviješten.

 1. V. Ostale napomene

Prijem pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, odnosno u trajanju utvrđenom članom 37. stav 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad.

O izvršenom izboru za pripravnika svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

 1. VI. Rok i mjesto za podnošenje prijave

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, na osnovu liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa, a koju utvrđuje Komisije za izbor.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, “Dnevni avaz”, te na web stranici Općine Travnik.

Prijave dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Javni oglas za prijem pripravnika u Općinu Travnik– ne otvarati!“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

 N A Č E L N I K

 

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.

 

Tekst oglasa za prijem pripravnika