Broj: 01-1977-1/18

Datum: 23.11.2018. godine

Na osnovu člana 23. do 26. i člana 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, člana 52. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik" 1/18i 13/18) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima („Službene novine Općine Travnik”, broj 8/17), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na određeno vrijeme

na radno mjesto viši referent za ovjere

Naziv radnog mjesta:

 • Viši referent za ovjere u Službi za opću upravu i BiZ
 • 1 (jedan) izvršilac
 • namještenik se prima na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika s bolovanja

Opis poslova:

 • ovjerava potpise, prijepise i rukopise kao i druge poslove vezane za ovjeru,
 • vrši ovjeru punomoći i ugovora,
 • vodi propisane evidencije – upisnik za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa,
 • vodi knjigu terena,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS završena gimnazija, ekonomska ili upravna škola,
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas
 • Kratka biografija
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom stažu u struci – uvjerenje poslodavca;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru);
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:
 • Ovjerenom izjavom kandidata - odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;
 • Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/05).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent za ovjere u Službi za opću upravu i BiZ na određeno vrijeme“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

           N A Č E L N I K 

 

   Admir Hadžiemrić dipl.ecc