1 1 1 1 1

Za građane Travnika izdvojili smo sve važne telefonske brojeve:

 

PREDSJEDNICI MZ OPĆINE TRAVNIK

R/B

MJESNA ZAJEDNICA

PREDSJEDNIK

TELEFON

01.

Bijelo Bučje - Pulac

ZAHIROVIĆ SENAD

062/666-685

02.

Bojna

BEGANOVIĆ SULEJMAN

061/016-367

03.

Centar

HUJDUR AMIR

061/366-168

04.

Čukle

SOFTIĆ MUNIB

061/372-936

05.

Gornji Dolac

IVKOVIĆ MUHAMED

061/798-050

06.

Dolac na Lašvi

BATINIĆ ZDRAVKO

063/015-220

07.

Dub

ZUPAROVIĆ IBRO

062/158-697

08.

Gluha Bukovica

HODŽIĆ NERMIN

062/463-447

09.

Goleš

PECO SEAD

061/754-822

10.

Grahovčići

BARBIĆ ZORAN

063/289-744

11.

Guča Gora

GRABUS NERMIN

061/814-040

12.

Han Bila

RIBO ALDIN

061/372-042

13.

Ilovača

BEGANOVIĆ ENVER

062/214-782

14.

Kalibunar

ŠVRAKA JASMIN

062/991-749

15.

Karaula

GORAN HAMED

061/698-357

16.

Korićani

NEROVČIĆ MIJO

063/692-722

17.

Kraljevice

KRIŽANAC STIPO

061/476-980

18.

Maline

BEGOVIĆ SENAD

061/605-796

19.

Mehurić

JAŠAREVIĆ MUHAMED

062/158-641

20.

Mosor

HODŽIĆ ZIJAD

062/596-262

21.

Mudrike

MAGLIĆ SABAHUDIN

061/285-989

22.

Nova Bila

BAJO IVICA

063/141-564

23.

Paklarevo

VALJAN TIHOMIR

061/851-417

24.

Pirota

STOJANOVIĆ MLADEN

061/686-748

25.

Pokrajčići

ČEKO NIKOLA

063/707-246

26.

MZ Polje Slimena

ŠUŠKIĆ SEAD

062/640-548

27.

Potkraj

ŠKULJ DRAGAN

061/614-400

28.

Rudnik

ADILOVIĆ SALKO

061/827-130

29.

Stari Grad

ČAJNIĆ ADNAN

061/140-912

30.

Šišava

RAC DRAGAN

062/376-970

31.

Turbe

GANIĆ EMIR

061/768-318

32.

Višnjevo

OSMANOVIĆ KADIR

062/286-902

33.

Vitovlje

MELIĆ SIFET

060/3114-852

34.

Zagrađe

TAHIROVIĆ HUSO

061/426-634

OSTALI

01

Telefon za prijavu corona virusa

030/513-513

02

Zavod za Javno zdravstvo

030/511-394

03

Operativni centar Kantonalnog štaba CZ

121

04

Služba hitne medicinske pomoći

124

030/509-479

04

Služba opće primarne zaštite sa kućnim liječenjem

Šef službe

Kartoteka

 

030/509-485

030/509-478

05

Služba za zaštitu žene

030/509-466

06

Centar za mentalno zdravlje

030/511-629

07

Higijensko epidemiološka služba HES

030/511-192

08

Služba za zaštitu zuba i usta

Šef službe

Ortodoncija

 

030/509-470

030/509-451

09

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika sa konsultativno specijalističkim ambulantama

Šef službe

Glavna sestra

Kartoteka

Internistička ambulanta ORL

Hirurška i ortopedija

Savjetovalište za dijabetes

Neurološka ambulanta

 

030/509-462

030/509-455

030/509-474

030/509-457

030/509-481

030/509-481

030/509-484

10

Biohemijsko heamtološki laboratorij

Šef službe

Laboratorija

 

030/518-236

030/509-450

11

ATD

030/509-473

12

RTG

Šef Službe

030/509-471

030/509-472

13

Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine sa patronažom

Šef službe

Kartoteka predškolska

Kartoteka školska

 

030/509-490

030/509-463

030/509-475

14

Služba općih, pravnih, kadrovskih i drugih tehničkih poslova

Šef službe

 

030/509-465

15

Služba za ekonomsko finansijske i računovodstvene poslove

Šef službe

 

030/509-492

16

Područne ambulante JU Dom zdravlja Travnik

- Ambulanta Turbe

- Ambulanta Karaula

- Ambulanta Vitovlje Med.tehničar Langić Meho

- Ambulanta Paklarevo med. sestra Jonjić Slavica

- Ambulanta Kalibunar

- Ambulanta Borac med.sestra

- Ambulanta Amerikanka

- Ambulanta Guča Gora med.teh. Grabus Nermin

- Ambulanta Nova Bila

- Ambulanta Rudnik

- Ambulanta Mehurići

- Ambulanta Gluha Bukovica med.sestra Memić Elvira

- Ambulanta Dolac

 

 

030/530-087

030/535-571

061/340/435

063/982-373

030/514-967

062/166-068

060/3036-795

061/814-040

030/707-035

030/562-519

030/562-519

061/342-264

 

061/999-344

17

Crveni krst/križ

030/518-567

18

Merhamet

030/512-169

19

Štab Civilne zaštite

030/518-135

20

Operativni centar

030/510-930

21

Vatrogasci

030/511-246

123

22

JKP Bašbunar

030/509-788

23

JKP Trebišnjica

030/707-812

24

SRC Vlašić

030/511-120