1 1 1 1 1

Na temelju inicijative Multidisciplinarnog tim za zaštitu prava djece općine Travnik, Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK donijelo je Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju nasilja među djecom i nad djecom u školi, koji je u cjelosti usklađen sa važećim propisima koji tretiraju prava i sigurnost djece u BiH.

Multidisciplinarni tim za zaštitu prava djece općine Travnik je s ciljem unapređenja saradnje nadležnih institucija i organa na području općine Travnik, a u svrhu koordiniranog djelovanja na pitanjima zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom i prevencije maloljetničkog prestupništva, kreirao inicijativu za poboljšanje inkluzivnosti obrazovnog sistema.

Inicijativa je uspostavljena na temelju definisanja i kreiranja referalnog mehanizma multisektorske saradnje svih institucija na lokalnom nivou koje učestvuju u procesu pružanja usluga djetetu i porodici.

Stoga je, Protokol donesen u cilju stvaranja sigurnijeg ambijenta u školama na području Srednjobosanskog kantona i adekvatne prevencije i postupanja u svim slučajevima koji na bilo koji način ugrožavaju sigurnost djece.

Na osnovu procjena iz dosadašnjih praksi, te spremnosti škole i školskog osoblja u kontekstu obrazovne i socijalne inkluzije, zaključeno je, da je vidljiva potreba za što skorijim prevazilaženjem sadašnjeg koncepta razumijevanja i primjene inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Multidisciplinarni tim za zaštitu prava djece općine Travnik koji čine nadležna služba i općinske institucije, te nevladine organizacije koje svojim programom obuhvataju navedenu kategoriju djece, uspostavio je akcioni plan za zaštitu prava djece na području općine Travnik za period od 2022. do 2024. godine.

Akcioni plan predstavlja nastavak provođenja lokalne javne politike u oblasti prevencije maloljetničkog prestupništva i primjeni alternativnih metoda postupanja sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Općina Travnik je opredjeljena za osiguravanje zdravog i sigurnog okruženja, u kojem će zaštititi djecu i mlade od štetnih supstanci i nasilja, te im omogućiti ostvarivanje njihovih punih potencijala.

U proteklom periodu, Tim je  u saradnji sa različitim institucijama i udruženjima sa područja BiH, realizirao niz aktivnosti, radionica i predavanja koje izravno pomažu uposlenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama u svakodnevnom radu sa djecom.

Kao zaključak, struka se složila da bi se kreiranjem referalnog mehanizma umrežavanja u zajednici podrazumijevalo uspostavljanje i unapređenje interdisciplinarnog i multisektorskog pristupa u pružanje zaštite djeci, od početne faze identifikacije do adekvatnog odgovora kroz postojeće socijalne usluge.

“Nameće se realna potreba za što skorijim uvođenjem kvalitetnih promjena u pristupu i implementaciji inkluzije. Nastojeći pružiti doprinos u poboljšanju i olakšavanju u svakodnevnom radu profesionalaca, djeci i porodicama, predlažemo donošenje modela referala za uspostavu sistemske i istovjetne prakse umrežavanja i multisektorske koordinacije”, poruka je Multidisciplinarnog tim za zaštitu prava djece općine Travnik.