Ispis
1 1 1 1 1

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/06 i 51/09) i člana 39. Statuta Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 11/05), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

P O N I Š T E NJ E  J A V N O G   O G L A S A

za prijem u radni odnos namještenika na određeno vrijeme

na radno mjesto NK radnik - čistačica

 

Član 1.

Poništava se Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općinu Travnik na određeno vrijeme u Službu za zajedničke i komunalne poslove na radno mjesto NK radnik - čistačica broj: 01-04-1-57-1329/21 od 15.07.2021. godine, objavljen u dnevnim novinama „Avaz“, „Večernji list“ i „Oslobođenje“ dana 22.07.2021. godine, te objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik.

Član 2.

Javni oglas se poništava iz razloga prestanka postojanja potrebe za popunu navedenog radnog mjesta.

Član 3.

Poništenje javnog oglasa objavit će se u dnevnim novinama „Avaz“, „Večernji list“ i „Oslobođenje“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

O b r a z l o ž e nj e

Općinski načelnik je raspisao Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općinu Travnik na određeno vrijeme u Službu za zajedničke i komunalne poslove na radno mjesto NK radnik - čistačica broj: 01-04-1-57-1329/21 od 15.07.2021. godine, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Avaz“, „Večernji list“ i „Oslobođenje“ dana 22.07.2021. godine, te je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik.

S obzirom da se privremeno odsutan zaposlenik vratio na posao, rukovodilac organa je poništio gore navedeni oglas dana 01.09.2021. godine.