Ispis

Naziv radnog mjesta:

Opis poslova:

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

Ovjerenom izjavom kandidata - odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

Prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme vrši se uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenika, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od šest mjeseci od dana prijema položiti stručni ispit.Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Nakon utvrđene rang liste uspješnih kandidata, rukovodilac organa može obaviti intervju sa kandidatima koji zadovoljavaju sve uvjete oglasa, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove“.Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Tekst javnog oglasa - komunalni redar