Naziv radnog mjesta:

 • Viši referent – komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove
 • 2 (dva) izvršioca
 • namještenik se prima na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova:

 • Neposredno primjenjuje i kontroliše primjenu zakona i zakonskih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša,
 • Obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda iz Općinske odluke o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu i drugih općinskih propisa iz komunalne oblasti i pomažu komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora,
 • Na terenu prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja,
 • Za daljnji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanja prekršajnih naloga sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete sa javnih površina i dr., koji mogu poslužiti kao dokaz, utvrđuje identitet lica, saslušava i uzima izjave,
 • Obavlja poslove kontrole pravilnog odlaganja smeća i drugog otpada u odgovarajuće posude, poslove kontrole korištenja javnih površina i prostora izdatih pod zakup,
 • Upozorava pismeno ili usmeno pravna i fizička lica na ponašanje u skladu sa propisima i uputama komunalnog inspektora,
 • Prisustvuje i pomaže u izvršenju rješenja komunalnom inspektoru,
 • Izvještava o eventualnim problemima u funkcionisanju objekata komunalne infrastrukture, predlaže popravke i poboljšanja i pomaže u realizaciji istih,
 • Uočava probleme na terenu i predlaže njihovo rješavanje,
 • Uzima u postupak prijave, zahtjeve građana i pravnih lica, te o ovom postupanju obavještava podnosioca zahtjeva,
 • Vrši evidencije o izvršenim pregledima,
 • Izrađuje izvještaje o radu,
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi pomoćnik načelnika

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS - IV stepen, poljoprivrednog, veterinarskog, agronomskog, šumarskog, građevinskog ili drugog tehničkog smijera,
 • položen stručni ispit za namještenike,
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • poznavanje rada na računaru.
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas
 • Kratka biografija
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj sprem ili svjedočanstvo o završnom ispitui;
 • Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su tačno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: - naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

Ovjerenom izjavom kandidata - odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.
 • Ovjerena kopija vozačke dozvole „B“ kategorije

Prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme vrši se uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenika, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od šest mjeseci od dana prijema položiti stručni ispit.Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Nakon utvrđene rang liste uspješnih kandidata, rukovodilac organa može obaviti intervju sa kandidatima koji zadovoljavaju sve uvjete oglasa, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove“.Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Tekst javnog oglasa - komunalni redar