Naziv radnog mjesta:

 • Viši referent matičar u Službi za opću upravu i BiZ – mjesni ured Turbe
 • 1 (jedan) izvršilac
 • namještenik se prima na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova:

 • na temelju ovlaštenja vodi matične knjige o ličnim stanjima građana, vrše upise u matične knjige i elektronske baze matičnih knjiga i izdaju izvode i uvjerenja iz  MKR, MKU, MKV i MKD,
 • sastavlja smrtovnice za pokretanje ostavinske rasprave
 • obavještava višeg referenta za poslove registracija birača o svakom upisu smrti lica starijih od 18 godina, o licima koja su navršila 18 godina, osobama lišenim državljanstva i drugim promjenama u MK koje mogu uticati na registraciju birača,
 • zaključuje i ovjerava knjigu državljana krajem svake godine,
 • vrši unos i vodi bazu podataka građanskih stanja i evidencija u elektronskoj verziji po propisanom programu,
 • sarađuje sa Policijskim organima, organima starateljstva, sudovima, Izbornom komisijom, centrom za registraciju birača i drugim organima čiji su poslovi vezani za upise u matične knjige,
 • vode statistiku iz oblasti matičnih evidencija, sačinjavaju izvještaje i iste dostavljaju eksternim korisnicima
 • izrađuju spiskove upisa djece u školu
 • vrše ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS, završena gimnazija, ekonomska ili upravna
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • položen stručni ispit,
 • položen poseban ispit za matičara
 • poznavanje rada na računaru

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas
 • Kratka biografija
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom stažu u struci – uvjerenje PIO/MIO da je kandidat evidentiran u bazi podataka Metične evidencije osiguranika Federalnog zavoda MIO/PIO sa šifrom zanimanja - NE DOSTAVLJATI kopiju radne knjižice
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

Ovjerenom izjavom kandidata - odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

Za prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

Pored navedenog u razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit i poseban stručni ispit za matičara, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od šest mjeseci od dana prijema položiti stručni ispit i posebni stručni ispit za matičara

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent matičar u Službi za opću upravu i BiZ na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.