Na osnovu člana 23. do 26. i člana 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, člana 85. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik – prečišćeni tekst ("Službene novine Općine Travnik" 13/20) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima – Prečišćeni tekst („Službene novine Općine Travnik”, broj 12/20), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

na radno mjesto viši referent – finansijski knjigovođa

Naziv radnog mjesta:

 • Viši referent - finansijski knjigovođa u Službi za ekonomsko finansijske poslove
 • 1 (jedan) izvršilac
 • namještenik se prima na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • prima dokumentaciju iz oblasti budžetskog poslovanja i istu priprema za kontiranje,
 • knjiži prihode i rashode Budžeta,
 • vodi budžetske evidencije
 • obavlja sravnjenje sa budžetskim korisnicima i dobavljačima,
 • zaključuje kartice i priprema iste za izradu periodičnog izvještaja i završnog računa
 • vodi materijalno knjigovodstvo
 • obračunava amortizaciju i koordinira rad popisnog povjerenstva
 • vodi knjigu ulaznih računa
 • fakturira
 • vrši kontrolu naplate po izdatim fakturama
 • vrši prijem i otpremu pošte za potrebe službe
 • vodi korespodenciju sa drugim službama za potrebe službe
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS završena ekonomska škola,ekonomist, ekonomski tehničar – IV stupanj
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas
 • Kratka biografija
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom stažu u struci – uvjerenje poslodavca; ukoliko se dostavi potvrda PIO/MIO na potvrdi mora biti navedena dešifracija zanimanja - NE DOSTAVLJATI kopiju radne knjižice
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

Ovjerenom izjavom kandidata - odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/05).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent finansijski knjigovođa u Službi za ekonomsko – finansijske poslove na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.