Objavljen konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

 

I-PREDMET KONKURSA

Putem javnog kokursa Općina Travnik prodaje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište sa pravom vlasništva Općine Travnik sa 1/1 dijela i to:

k.p. broj 2059/2 zv. „Brajići“ gradilište u površini od 1135 m2, upisana u Pl. Broj 85 K.O. Brajići državna svojina javni i nekategorisani putevi, koji su izgubili status puta,  sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 394/3 iste površine  upisana u Zk.ul. broj 1057 SP Bila, vlasništvo Općine Travnik sa 1/1 dijela

 

II-NAKNADA

Početna cijena  u iznosu od 14.060,oo KM, određena je  i to : za gradsko građevinsko zemljište po procjeni sudskog vještaka građevinske struke u iznosu od 13.620,oo KM, a naknada na ime prirodnih pogodnosti objekta – renta određena je na osnovu Odluke o građevinskom zemljištu  i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu i iznosi 440,oo KM.

 

III-PREDNOST ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA:

-ima učesnik konkursa koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke II ovog konkursa.

 

IV-USLOVI KONKURSA

1.Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta izvršit će se javnim nadmetanjem-licitacijom.

2.Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica

3.Svaki učesnik u postupku javne prodaje dužan je na račun Općine Travnik broj 3380002210001221 – budžetska organizacija 1104114 – vrsta prihoda 722431,uplatiti depozit koji iznosi 1.406,oo KM.

  1. 4. Depozit iz stava 1. Ovog člana se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja koji je ponudio najveću cijenu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

5.Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

 

V-ROKOVI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima informisanja.

Licitacija za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta održat će se 15.01.2020.god. (srijeda) u 13,oo sati u maloj Sali Općine Travnik.

 

VI-POSTUPAK LICITACIJE

Postupak licitaije sprovodi komisija za sprovođenje javnog nadmetanja.

Prije samog postupka licitacije Komisija će utvrditi da li su ipunjeni svi uslovi za održavanje licitacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

 

VII- ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Sa učesnikom licitacije čije je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

 

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva zainteresovana fizička i pravna lica  za prodaju gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I ovog Konkursa mogu uz prisustvo predstavnika nadležne općinske Službe izvršiti razgledanje nekretnine koje je predmet licitacije i to u period od dana objavljivanja Konkursa do dana 14.01.2020.god.

- Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se uzimati u razmatranje.