1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA SBK/KSB 2005-2025 - 4.0 out of 5 based on 1 vote

U skladu sa Odlukom o organizovanju i provođenju javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005-2025 broj: 01-02-894-1/2020 od 16.12.2020. godine, koju je donijela Skupština Srednjobosanskog kantona, organizuje se  Javni uvid / Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Travnik 2003-2025. 

Grafički i tekstulani dio Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Travnik 2003-2025 dostupan je na web stranici Vlade SBK/KSB (Ministarstvo prostornog uređenja, povratka i stambenih-poslova), i web stranici Općine Travnik.

Svi zainteresovani građani mogu izvršiti  uvid u Plan u periodu od 10. do 31. 03. 2021. godine od 15,00 - 17,00 sati u Velikoj sali u zgradi Općine Travnik, gdje će biti organizovano prisustvo sručnih osoba za davanje informacija i kao knjiga u koju će prisutni moći  upisati mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt planskog dokumenta, koje mogu dostaviti i putem elektronske pošte na adresu: nacrt.pp.sbk.ksb@opcinatravnik.com.ba.

Javne tribine za sve općine SBK/KSB održat će se po utvrđenom planu termina, uz učešće općinskih i kantonalnih organa uprave, Nosioca pripreme i Nosioca izrade Plana, kao i svih zainteresovanih građana.

Javna tribina u Travniku za općinu Travnik i sve općine SBK/KSB održat će se dana 01.04.2021. godine sa početkom u 11,00 sati o čemu ćete biti blagovremeno upoznati.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, udruženja građana i vijećnici općinskog vijeća Travnik da se aktivno uključe, izvrše uvid u Nacrt Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Travnik 2003-2025, te da najkasnije do 31.03.2021. godine, dostave  pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt planskog dokumenta, na adresu Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove općine Travnik, koja će iste proslijediti Nosiocu pripreme izrade Plana, na dalje postupanje.

 

Odluka o provođenju javne rasprave 

https://drive.google.com/drive/folders/1wAQojdv_j30Teka_UyfV37X5g4D0h5kK?usp=sharing

Sintezni prikaz organizacije prostora