1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik - 5.0 out of 5 based on 2 votes

 

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik, iz sljedećih oblasti:

 • arhitekture,
 • građevine,
 • elektrotehnike (jaka i slaba struja),
 • mašinstva,
 • geodezije,
 • geologije,
 • saobraćaja,
 • zaštite od požara i eksplozija,
 • zaštite na radu,
 • sanitarne i drugih oblasti

II

Tehnički pregled građevine obavljaju lica, koja moraju ispunjavati zakonom propisane uslove:

 • da su diplomirani inžinjeri, odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sistema obrazovanja iste struke,
 • da imaju pet (5) godina radnog staža,
 • da imaju položen stručni ispit.

III

U radu komisije za tehnički pregled građevine ne mogu učestvovati službena lica, koja koja su bila direktno uključena u postupak donošenja, rješenja o urbanističkoj  saglasnosti i odobrenja za građenje, za objekat koji je predmet tehničkog pregleda.

IV

Uz prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona, nazivom poslovne banke i brojem transakcijskog računa, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • ovjerenu kopiju diplome,
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, sa navedenom užom specijalizacijom u struci,
 • ovjerenu kopiju potvrde o radnom stažu u struci
 • kopiju lične karte,

 

            Dokumentaciju iz predhodnog stava, dužna su dostaviti i lica koje su su u predhodnom periodu uvršteni na Popis stručnih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina.

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Za javni poziv za tehnički pregled građevina” - ne otvaraj, svaki radni dan od dana objavljivanja do 08.01.2021. godine, neposredno na protokol Općine Travnik ili putem pošte, na adresu:

Općina Travnik

Služba za urbanizam, građenje, katastar I imovinsko pravne poslove

Konatur bb

72 270 Travnik

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

VI

Nakon pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena Lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina bit će objavljena na oglasnoj ploči Općine Travnik i web stranici Općine; www.opcinatravnik.com.ba, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva.