1 1 1 1 1

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik - subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020 godinu

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava od strane privrednih subjekata sa područja Općine Travnik u cilju odabira korisnika poticajnih grant sredstava za subvecioniranje (refundiranje dijela troškova )dijela doprinosa za plaće zaposlenih u privrednim subjektima koji se bave linijskim i vanlinijskim prevozom putnika te privrednim subjektima iz oblasti turizma (hotelijeri i turističke agencije).Sredstva su namijenjena za ublažavanje posljedica uzrokovanih Covid 19.

 1. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su privredni subjekti koji se bave linijskim i vanlinijskim prevozom te privrednim subjektima iz oblasti turizma (hotelijeri i turističke agencije).

 1. Raspoloživi iznos sredstava

Raspoloživi iznos za ovu namjenu je 50.000,00 KM.

 1. Način utroška sredstava

 

Sredstva planirana za ovu namjenu utrošit će se srazmjerno broju uposlenih kod privrednih subjekata iz navedenih djelatnosti ,a koji zadovolje uslove definisane ovim pozivom.

 1. Potrebna dokumentacija

 

Svi podnosioci prijava obavezni su dostaviti potpunu traženu dokumentaciju. Prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva će biti odbačene bez obaveze daljnjeg razmatranja.

                  Uz popunjeni prijavni obrazac obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija;

 • Rješenje o registraciji ,odnosno osnivanju djelatnosti izdato od nadležnog organa
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda zaključno sa 30.06.2020. ili Sporazum o izmirenju obaveza
 • Dokaz o broju zaposlenih
 • Dokaz da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije privrednog subjekta

Dostavljena dokumentacija mora biti orginal ili ovjerena kopija

 1. Isplata poticajnih sredstava

Isplata poticajnih sredstava vršit će se nakon potpisivanja ugovora između Općine Travnik i odabranih korisnika sredstava i dostavljanja broja transakcionog računa od strane korisnika sredstava.

 1. Odabir korisnika sredstava

                   Odabir korisnika sredstava vršit će Komisija koju će imenovati Načelnik Općine Travnik

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Travnik

Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

 1. Mjesto i način podnošenja prijava

 

 Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Općine Travnik  www.opcinatravnik.com.ba

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Općine Travnik ili preporučeno putem pošte na adresu :Općina Travnik Konatur bb sa naznakom „Ne otvarati prijava na Javni poziv Subvencije za poticaj razvoja i poduzetništva u 2020 godini “

 1. Ostale odredbe

 

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj: 511 277 lokal 253 kontakt osoba Elma Pružan stručni savjetnik za privredu.

 

PRIJAVNI OBRAZAC - Subvencije za poticaj razvoja 2020

Program subvencije za poticaj poduzetništva

Tekst javnog poziva - Subvencije za poticaj razvoja 2020