1 1 1 1 1

"Nakon završenog "procesa konsultacija" saglasno članu 17. Uredbe  o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije  BiH" 74/19) zakazuje se javna rasprava o "STRATEGIJI RAZVOJA Općine Travnik 2022.-2027.godine" koja će se održati  u ponedjeljak 30.05.2022.godine u 16.00 sati u Velikoj sali Općine.

U procesu konsultacija, od 15.2.2022. na LINKU Strategija razvoja Općine Travnik 2022.-2027. bila je objavljena na web strani Općine Travnik i dostupna javnosti.

Pozivaju se svi zainteresovani, općinski vijećnici,interesne grupe,javne ustanove i javna preduzeća,NVO,univerziteti i drugi neformalni akteri  da istoj prisustvuju.

 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TRAVNIK 2022-2027