1 1 1 1 1

Dana 28.05.2021. godine (petak) u Velikoj Sali Općine Travnik, održat će se Javna rasprava:

1. Prijedlog Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Kalibunar – Alagića njive“ Travnik, lokalitet "Meljanac", Travnik, sa početkom u 14,00 sati

2. Prijedlog Izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“, Travnik, sa početkom u 16,00 sati

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti za područje obuhvata navedenih Planova (Savjeti MZ Centar i MZ Kalibunar, zainteresovani građani i privredni subjekti, vijećnici, te vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području na kojem se donose planski dokumenti) da prisustvuju Javnoj raspravi uz obavezu poštivanja epidemioloških mjera na kojoj će Nosilac izrade „URBIS CENTAR“ d.o.o. BANJA LUKA prezentirati prijedloge planskih dokumenata.

Predmetna planska dokumentacija izložena je na web stranici Općine Travnik i u prostorijama Općine Travnik (Centar za pružanje usluga građanima - Centar za dozvole).

 

Poziv na javnu raspravu

Plan prostorne organizacije - MELJANAC

Plan prostorne organizacije - HOTEL CRKVA