1 1 1 1 1

Javna rasprava će se održati 01.10.2020 godine u 11,30 sati u Velikoj  Sali Općine Travnik.

Uvid u Elaborat zaštite izvorišta „ŠKULJI“ zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan.

Prezentator Elaborata o zaštiti izvorišta  „ŠKULJI”  je „IBIS“ d.o.o. Zavidovići.

            UČEŠĆE JAVNOSTI: