1 1 1 1 1

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja općine Travnik(udruženja i fondacije) da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području općine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u maloj sali Općine,u četvrtak, 23.05.2019.godine sa početkom u 12,00 sati.

Predloženi Dnevni red:

  1. 1. Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a
  2. 2. Diskusija prijedloga prioritetnih oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Travniku ReLOaD projektu za 2019. godinu
  3. 3. Tekuća pitanja

PRIORITETNE OBLASTI

Predložene prioritetne oblasti su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Travnik koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Travnik 2016.-2020.,i to:

 

1.Kultura i umjetnost

1.1.   Projekti kreativnog izražavanja u muzici, pozorištu, medijima i folkloru.

1.2. Projekti podrške radu sekcija za djecu i omladinu (dramska, recitatorska, likovna, folklorna, plesna, novinarska i dr.)

2.Ekologija

2.1. Projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenju kvaliteta življenja.

Socijalna zaštita

2.1.  Projekti socijalne uključenosti ranjivih kategorija društva općine Travnik

2.2. Projekti u domeni psihosocijalne pomoći (savjetovalište i radionice i sl.)

 

3.Sport

3.1. Projekti fizičke kulture u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, koji održavaju masovnost i socijalizaciju.

3.2. Projekti sportsko-rekreativnog sadržaja

 

4.Razvoj lokalne zajednice

4.1.  Projekti koji podstiču veću participaciju građana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnom nivou

4.2. Projekti koji podstiču veće učešće mladih i žena u društvu