Općinske službe

Služba za opću upravu i BiZ

U skladu sa članom 11.,12.,13.,14.,15.,16.,19. i 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BIH («Službene novine F BIH broj: 32/01) ,odredbama Smjernica za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika ( «Službene novine Federacije BIH» , broj:19/05) i članom 39. Statuta općine Travnik ( Službene novine općine Travnik, broj: 11/06), Općinski načelnik donosi :

 
PROCEDURE

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BIH a ovim aktom se utvrđuju procedure za pristup informacijama u posjedu Općine Travnik.

Član 1.

Podnošenje zahtjeva

1) Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom organu za koji podnosilac vjeruje da je nadležan.

2) Zahtjev za pristup informacijama mora:

§ biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine

§ dati dovoljno podataka o prirodi i sadržaju zahtjevanih informacija, kako bi se

omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju 

§ sadržavati ime i prezime podnosioca zahtjeva , njegovu adresu i, po mogućnosti broj telefona

3) Ako se zahtjev odnosi na ličnu informaciju , zahtjev , pored ispunjavanja uslova u smislu stava 2. ovog člana, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno nosilac podataka ili njegov zakonski zastupnik , odnosno lice koje je nosilac podataka pismeno ovlastio za pristup informacijama.Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže lični dokumenat sa fotografijom ( ličnu kartu).Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik ili lice koje je nosilac ličnih podataka ovlastio, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisani lični dokumenat sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć.

4) Općina kao javni organ nije ovlaštena da ispituje opravdanost zahtjeva niti da traži obrazloženje.

Član 2.

Nemogućnost postupanja u skladu sa Zakonom

1) Ako općina kao javni organ kojem je podnesen zahtjev nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uslova utvrđenih st. 2. ili 3. člana 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama, dužna je , što je prije moguće, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, rješenjem obavjestiti podnosioca zahtjeva , kada je takvo obavještavanje moguće,da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenih razloga. Navedeno rješenje sadrži pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kome se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe , kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmenu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.

2) Za zahtjeve koji nisu u skladu sa članom 11.stav 2. tačka 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama, rješenje iz stava 1. ovog člana Procedura sadrži i sva specifična pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju Vodiča u smislu člana 20. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

3) Rješenjem iz stava 1. i 2. ovog člana obavještava se podnosilac zahtjeva da će se njegov preinačeni zahtjev smatrati novim zahtjevom.

Član 3.

 Određivanje nadležnog organa

1) Ako Općina primi zahtjev za koji nije nadležna, dužna je bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, dostaviti zahtjev nadležnom javnom organu i o tome pisano obavijestiti podnosioca zahtjeva.Ako Općina utvrdi da posjeduje tražene informacije neće nadležnom organu prosljeđivati zahtjev ali će ga obavijestiti o sardžaju zahtjeva. Ukoliko se nadležni javni organ ne protivi da zahtjev bude obrađen, Općina se smatra nadležnim javnim organom i dužna je postupati u smislu člana 14.Zakona o slobodi pristupa informacijama

2) Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a Općina ima kontrolu nad traženom informacijom, smatra se da je nadležna za rješavanje zahtjeva koji je primila.

3)  Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a Općina nema kontrolu nad traženom informacijom dužna je u roku od osam dana pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva o razlozima zbog kojih ne može udovoljiti zahtjevu.

Član 4.

 Postupak Općine nakon podnošenja zahtjeva

1) Nakon podnošenja zahtjeva za pristup informacijama, isti se protokoliše i dostavlja Službi za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu , službeniku za informisanje koji je voditelj postupka po ovim zahtjevima za pristup informacijama.

2) Voditelj postupka nadležan za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama nakon dobijanja zahtjeva pismeno traži zahtjevane informacije od nadležne općinske službe za upravu u roku od tri dana .

3) Služba za upravu koja raspolaže informacija u roku od pet dana dostavlja tražene informacije voditelju postupka na dalje postupanje.

4) Nakon dobijanja informacija voditelj postupka razmatra sve činjenice i okolnosti od značaja za rješavanje zahtjeva i u slučaju da utvrdi da se pristup informaciji odobrava u cijelosti ili djelimično, rješenje o tome dostavlja podnosiocu zahtjeva .Uz rješenje, kao njegov sastavni dio dostavljaju se i originalni akt općinske službe koja je dostavila traženu informaciju ili kopiju dokumenta nad kojom je izvršena ovjera vjerodostojnosti .

5) Kada je umnožavanje informacija neuobičajeno složeno ili dugotrajno, umnožavanje se omogućava podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za Općinu.

6) Ako se u postupku razmatranja svih okolnosti i činjenica odbije pristup informacijama u cijelosti ili djelimično, rješenjem će biti odlučeno i isto dostaviti podnosiocu zahtjeva.Ovo rješenje mora sadržavati:

- zakonski osnov za razlog izuzeća u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama, uključujući sva materijalna pitanja važna za donošenje rješenja, kao i razmatranje faktora javnog interesa

- pouku o pravu na žalbu , naznaku i adresu organa kome se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmenima, sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.

7) Rješenja iz stava 4. i 6. ovog člana dostavljaju se što je prije moguće a najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva.Za zahtjeve koji se obrađuju u smislu člana 7. ili člana 9.Zakona o slobodi pristupa informacijama, rok od 15 dana produžava se saglasno rokovima utvrđenim tim odredbama.Nadležni javni organ po hitnom postupku pismeno obavještava podnosioca zahtjeva o produžetku roka, kao i razlozima tog produženja.

Član 5.

Primjena izuzetka i ispitivanje javnog interesa

1) Da bi se obezbjedilo maksimalno otkrivanje informacija koje su u posjedu javnog organa, Zakono slobodi pristupa informacijama sadrži određena pravila i odredbe kojih se javni organ mora pridržavati pri utvrđivanju da li se i u kojoj mjeri pristup informacijama može odbiti. U skladu sa članom 5.Zakona o slobodi pristupa informacijama, voditelj postupka pristupa informacijama primjenjuje analizu iz dva dijela prilikom utvrđivanja da li se informacije mogu izuzeti od objavljivanja.

2) Voditelj postupka utvrđuje da li tražene informacije spadaju u jednu od tri kategorije izuzetaka navedenih u članu 6.,7. i 8.Zakona o slobodi pristupa informacijama. Ako se u ovom postupku utvrdi da tražene informacije spadaju u izuzetak , mora se primjeniti ispitivanje « javnog interesa» u smislu člana 9. Zakona.

3) Postupak utvrđivanja javnog interesa vodi se na način da voditelj postupka, pomoćnik načelnika Službe za upravu koja je nadležna za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i pomoćnik načelnika Službe za upravu koja raspolaže traženim informacijama razmatraju sve činjenice i okolnosti uzimajući u obzir svaku štetu i korist koje bi mogle proisteći od objavljivanja informacija , odnosno da li je javni interes veći od štete koja se može prouzrokovati jednoj od zaštićenih kategorija informacija. O ovom postupku se sačinjava zapisnik .

4) Ne može se utvrditi izuzetak osim onih koji su navedeni u članu 6.,7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

5) Utvrđivanje izuzetka mora se vršiti na osnovu posebnog ispitivanja u svakom predmetu. Ne može se vršiti označavanje kompletnih kategorija informacija kao izuzetih od objavljivanja.

Član 6.

Jezik na kojem su informacije dostupne

1) Pristup informacijama osigurava se na jednom od službenih jezika Federacije BIH kao i, ako je to moguće i razumno učiniti, na originalnom jeziku koji je različit od jednog od službenih jezika.

2) Općina ko javni organ nije dužna prevoditi zahtjevanu informaciju sa jednog na drugi službeni jezik.

Član 7.

Troškovi umnožavanja

1) U pravilu se ne ne naplaćuje naknadu ili taksa za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama.Naknada se određuje samo za troškove umnožavanja i isti su utvrđeni Odlukom Općinskog vijeća Travnik o troškovima umnožavanja zahtjevanih informacija u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama broj:OV-01-02-361/05 ( Sln. Novine Općine Travnik broj 9/05) i Uputstvom o provođenju ovog zakona u Federaciji BIH.

2) Za standardnu veličinu fotokopija prvih deset stranica troškovi se ne naplaćuju.Naknada troškova umnožavanja zahtjevane informacije, a u skladu sa odredbom člana 16.Zakona o slobodi pristupa informacijama i Odluke Općinskog vijeća iz stava1.ovog člana iznosi:

- 0,50 KM za svaku stranicu formata A 4

- 5,00 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju

Član 8

Obradu zahtjeva sačinjenih u smislu Zakona o slobodi pristupa informacija u Federaciji BIH vrši stručni savjetnik za informisanje i odnose s javnošću a na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciju službi za upravu Općine Travnik.

Član 9

U skladu sa članom 20.Zakona o slobodi pristupa informacijama Služba za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu dužna je brinuti se o izradi vodiča i indeks registra informacija i blagovremenim izmjenama istih u slučaju promjene okolnosti.

Član 10.

Pravo na žalbu i procesuiranje žalbe

Svaki podnosilac zahtjeva ima pravo na žalbu u upravnom postupku na svaku odluku donesenu u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Žalba se podnosi Općinskom načelniku a procesuiranje iste vrši sekretar Općine.

Služba za opću upravu i BIZ kao prvostepeni organ dužna je sarađivati u rješavanju po ovoj žalbi .

Član 11.

Ovaj akt stupa na snagu danom danom donošena a primjenjivaće se od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Travnik

Broj:01-05-1-1564/06  N A Č E L N I K

Datum:01.08.2006. godine  

 dipl.ing.Tahir Lendo,s.r.