Općinske službe

Služba za opću upravu i BiZ

U skladu sa odredbama Smjernica za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika («Službene novine Federacije BIH», broj:19/05) i članom 39. Statuta općine Travnik ("Službene novine općine Travnik", broj: 11/06), općinski načelnik donosi :

 

PROCEDURE

KOMUNICIRANJA S JAVNOŠĆUČlan 1.


Ovim aktom utvrđuje se postupak komuniciranja općinskog organa uprave Općine Travnik s javnošću.

Član 2.


Rad općinskog organa uprave Općine Travnik je javan i transparentan za sve njene građane.

Član 3.


Komuniciranje s javnošću odvija se na neposredan i posredan način, uz ostvarivanje direktnog dijaloga sa građanima , putem Centra za pružanje usluga građanima ili putem štampanih i elektronskih medija .

Član 4.


Općinski načelnik prima građane na razgovor , na osnovu njihovog usmenog ili pismenog zahtjeva u vremenskom terminu utvrđenom u dogovoru sa Kabinetom načelnika.
Za prijem ovih zahtjeva , pismenih ili usmenih nadležan je Centar za pružanje usluga građanima, a za rješavanje istih nadležan je kabinet načelnika.


Član 5.


Općinski načelnik sa svojim saradnicima, po potrebi prisustvuje i sjednicama Skupština mjesnih zajednica i zborovima građana, gdje se na neposredan način građani upoznaju o svim bitnim pitanjima iz domena lokalne samouprave.

Član 6.


Pored navedenog, organizuju se službeni razgovori sa ciljanim grupama građana općine Travnik kao što su: organizovanje i provođenje javnih rasprava o određenim pitanjima od značaja za građane i Općinu u cjelini i to po potrebi .


Član 7.


Kominiciranje načelnika Općine sa drugim interesnim grupama (sportski klubovi, udruženja građana, mladi,predstavnici biznis sektora , građani Travnika koji rade u inostranstvu itd.) ostvaruje se na prijedlog nadležne općinske službe.
Komuniciranje sa interesnim grupama iz stava 1. ovog člana ostvarivaće se i na zahtjev koji mora biti u pisanom obliku sa navedenom temom razgovora a termin za razgovor utvrđuje , u konsultacijama sa načelnikom, referent za protokolarne aktivnosti načelnika i o tome obavještava podnosioca zahtjeva.


Član 8.


Pomoćnici Općinskog načelnika primaju građane na razgovor, na njihov zahtjev, upoznaju se sa njihovom problematikom i, u okviru svojih nadležnosti rješavaju po ovim zahtjevima.


Član 9.


Pomoćnici načelnika, stručni savjetnici, stručni saradnici i referenti , koji rade u pozadinskim kancelarijama, komunikaciju sa javnošću ostvaruju neposredno u slučaju ukazane potrebe a putem Centra za pružanje usluga građanima i na osnovu zahtjeva .
Pismene ili usmene zahtjeve koji se odnose na komuniciranje iz stava 1. ovog člana rješavaju uposlenici Centra za pružanje usluga građanima u dogovoru sa stručnim savjetnikom za informisanje i odnose s javnošću .
Pod pozadinskim kancelarijama podrazumijevaju se sve kancelarije i radna mjesta u zgradi Općine koje nisu smještene u Centru za pružanje usluga građanima osim kancelarije Predsjedavajućeg OV Travnik i kancelarije općinskog načelnika .

Član 10.


Kominiciranje sa medijima odvija se na posredan način i to putem štampanih i elektronskih medija ( novina, radija, televizije, interneta, oglasnih ploča).
Za uspostavljanje i ostvarivanje neposredne komunikacije i saradnje sa medijima odgovoran je referent za protokolarne aktivnosti općinskog načelnika , što isključuje davanje zvaničnih izjava za javnost putem medija, osim po ovlaštenju općinskog načelnika.

Član 11.


Zvanične izjave za javnost putem medija daje samo općinski načelnik ili službenik/ namještenik kojeg načelnik ovlasti.

Član 12.


Posredno komuniciranje s javnošću ostvaruje se putem Centra za pružanje usluga građanima .

Član 13.


Ovaj akt stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Općine Travnik", a primjenivaće se od dana uspostavljanja Centra za pružanje usluga građanima .
Broj:01-05-1-1565/06 N A Č E L N I K
Datum:01.08.2006. godine
dipl.ing.Tahir Lendo,s.r.