Naziv projekta: „Izgradnja biciklističke staze i pejzažno uređenje prostora na lokaciji Aleja Konzula u Travniku-faza II“

Nosilac projekta. Općina Travnik

Projekat je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim 27.09.2019. godine između Fondacije Mozaik i Općine Travnik definisana je osnova saradnje na uspostavljanju i razvoju programa Omladinske banke Travnik, u periodu oktobar 2019-decembar 2023. godine.

Obzirom da je Omladinska banka  Travnik, ove godine, uspješno realizovala 6 projekata, dana 17.12. sa početkom u 09.00 sati,  u Velikoj sali Općine Travnik, planirana je “Cermonija promocije rezultata”. Na ceremoniji će biti upriličena  dodjela uvjerenja i zahvalnica za neformalne grupe mladih čiji projekti su uspješno realizovani, te dodjela zahvalnica za članove Omladinske banke.

Općina Travnik objavljuje Rang listu redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i redovnih učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja. - 2.0 od 5 na osnovu 2 glasa

Prigovor na objavljenu Rang listu podnosi se u roku od 8  dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 11.12.2020.godine.

Danas je u maloj sali Općine Travnik održavana press konferencija u vezi eventualnog zatvaranja Bosanske ulice.

Na osnovu člana 23. do 26. i člana 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, člana 85. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik – prečišćeni tekst ("Službene novine Općine Travnik" 13/20) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima – Prečišćeni tekst („Službene novine Općine Travnik”, broj 12/20), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik - 5.0 od 5 na osnovu 2 glasa

 

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik, iz sljedećih oblasti:

Postavljanjem banera na zgradi Centra za edukaciju mladih , čiji predstavnik učestvuje i radu Tima za prevenciju i sprječavanje korucije Općine Travnik, počinje obilježavanja 9.decembra Svjetskog dana borbe protiv korupcije u našoj općini.

Objavljen Ponovni oglas za izbor direktora PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik - 2.0 od 5 na osnovu 2 glasa

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), člana 60. Statuta PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik broj: 09/2012 od 30.01.2012. godine i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka i odluke Nadzornog odbora PD „Vlašić“ od 30.11.2020. godine, Nadzorni odbor PD „Vlašić“ r a s p i s u j e P O N O V LJ E N I J A V N I O G L A S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) i Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) u saradnji sa ReLOaD timom su sproveli proces izbora najboljih praksi partnerskih jedinica lokalne samouprave iz oblasti: