Preliminarna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu - 3.1 od 5 na osnovu 7 glasa

Objavljena preliminarna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu koju možete pogledati OVDJE.

Uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do izljevanja Karaulske Lašve i plavljenja u mjesnoj zajednici Karaula. Trenutno se vrši čišćenje korita rijeke Karaulska Lašva u naselju Gradina. Radove izvodi firma "Merkez oil" Novi Travnik. Radi konfigaracije terena, prilaza pojedinim lokacijama i sl., izvođač radova koristi više vrsta teške mehanizacije.

Dana 27.09. (petak) sa početkom u 09.00 sati,  u Maloj sali Općine Travnik planirano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Fondacije Mozaik i Općine Travnik za period 01.10. 2019. -31.12.2023 godine.

Na područjima mjesnih zajednica Han Bila i Rudnik u toku su radovi na sanaciji korita rijeke Bila . Detaljnije, uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do oštećenja obale korita rijeke Bile na području mjesne zajednice Rudnik u mjestu Alihodže. Sanacija se provodi izradom obaloutvrde kamenim materijalom.

Služba za civilnu zaštitu obaviještava građane da u slučaju nastanka zemljotresa:

Na osnovu člana 7. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Službeni list SR BiH” broj 33/77), člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija (broj OV-01-02-88/05 od 28. 02. 2005.god.), te člana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik” broj 49/04), Načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

Zakazana 28. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 16. 09. 2019. godine (PONEDJELJAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

Obavještavamo građane općine Travnik da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Erika Brandisa doći do privremene izmjene režima saobraćaja. Ovom prilikom molimo građane za strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16), odredaba Zakona o bibliotečkoj djelatnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 37/95), odredaba Pravila JU Gradska biblioteka Travnik, broj: UO 11/18, odredaba Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Gradska biblioteka Travnik od 13.01.2010. godine, te Odluke direktora JU Gradska biblioteka Travnik, broj: 1-174/19 od 21.05.2019. godine, JU Gradska biblioteka Travnik raspisuje: