1 1 1 1 1

Nakon usvajanja Prijedloga Regulacionog plana radno-poslovne zone “Polje”, Travnik, pozivamo građane da prisustvuju javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju svoj doprinos.

Predmetna planska dokumentacija će u periodu od 17.09. do17.10.2023. godine biti izložena na javni uvid u prostorijama Općine Travnik - Centar za pružanje usluga građanima - Centar za dozvole.

Javna rasprava će se održati 17.10.2023.godine u velikoj sali Općine Travnik sa početkom u 15:30 sati.

Primjedbe i sugestije mogu se u istom periodu dostaviti pismeno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik ili na dan održavanja javne rasprave.

Tekstualni i grafički dio Prijedloga plana možete preuzeti ovdje.