1 1 1 1 1

Zbog velikog broja slučajeva odlaganja kućnog kao i kabastog i krutog otpada u  kontejnere kod mosta prema naselju Krndija, kontenjeri su danas uklonjeni. 

Kako se kontejneri nalaze na području na kojem je organizovan odvoz smeća, ovom prilikom podsjećamo građane da su dužni obezbijediti vlastite posude za smeće te da ih mogu preuzeti u JKP”Bašbunar”.

Ovo je samo jedan od slučajeva nenamjenskog korištenja postojećih kontejnera pravnih i fizičkih lica zbog čega je važno podsjetiti građane da  sav kabasti i kruti otpad JKP “Bašbunar”, direktno iz objekata  vozi na deponiju krutog otpada u dogovoru sa vlasnicima.

Komunalni redari i nadležni inspekcijski organi u narednom period će vršiti pojačan nadzor u ovoj oblasti što podrazumijeva i nezakonito odlaganje otpada .

Molimo građane za saradnju i pozivamo da prijavljuju komunalnim redarima ovakve pojavu  zbog  dobrobiti svih nas.