1 1 1 1 1

Urbanističko građevinski inspektor je kontrolom nad objektom „Elma“ utvrdio na licu mjesta dana 14.01.2022.godine i 22.03.2022. godine, da su otpadali dijelovi sa objekta, da su vidljivi tragovi-dijelovi građevinskog objekta na trotoaru i saobraćajnoj površini glavne gradske ulice Bosanska, da objekat zbog dotrajalosti, većih oštećenja, neodržavanja od strane vlasnika, predstavlja opasnost za susjedne građevine i ljudske živote, čime su direktno ugroženi ljudski životi prije svega pješaci /đaci/  koji svakodnevno prolaze pored istog, a što je dokumentovano fotografijama, te o čemu su sačinjeni zapisnici, te postavljene trake upozorenja.

Predmet je ODMAH postao prioritet u radu  urbanističko građevinskog inspektora da se predmetni objekat poruši, a o čemu je upoznat i Načelnik Općine koji je dao podršku u okviru svojih ovlaštenja odnosno obezbijedio sredstva da se rješenje koje donese urbanističko građevinski inspektor može izvršiti, jer je Općina Travnik vlasnik pojedinih stanova, te kako se radi i o  posjedu i suvlasničkom udjelu Općine Travnik.

S predhodnim u vezi odmah su upućeni dopisi Zemljišno knjižnom uredu Općinskog Suda Travnik kako bi se donijelo ispravno rješenje, i dostavili podaci o svim vlasnicima zgrade i etažnim vlasnicima stanova, te je postupak prikupljanja podataka trajao od februara 2022 do oktobra 2022.g. Na osnovu uputa Zemljišno knjižnog ureda zatražene su i dodatne informacije kojim se dobila informacija dana 03.11.2022.g kao i o informacija iz odsjeka za Katastar u Općini Travnik.

Istovremeno su se prikupljali i podaci Službe za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove u Općini Travnik, koja je dostavila popis stanova, Mišljenje o statičkoj stabilnosti zgrade u ulici Bosanska 49 Travnik, te je urađena i procjena vrijednosti nekretnina poslovnog prostora i stanova od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

Od strane urbanističko građevinskog inspketora doneseno je Rješenje od 24.05.2022.g. kojim se nalaže vlasnicima zgrade i etažnim vlasnicima stanova da izvrše upravnu mjeru rušenja i uklanjanja predmetne zgrade u roku od 30 dana od dana prijema rješenja na koje su nasljednici vlasnice etažne jedinice stana, putem advokata izjavili žalbu koja je upućena Kantonalnom građevinskom inspektoru koji je žalbu uvažio i vratio općinskom urbanističko građevinskom inspektoru na rješavanje –na ponovni postupak, sa uputama za rješavanje, rješenje Kantonalnog građevinskog od 12.12.2022.g.

Zbog izuzetne arhitektonske i graditeljske vrijednosti objekta, njene južne fasade,  od strane Komisije za očuvanje građevinskog fonda zatražilo se mišljenje, kojom prilikom su isti dali svoje mišljenje da se u slučaju rušenja objekta obavezno snimi kompletan projekat, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti južnoj-uličnoj fasadi, te da se nakon rušenja objekta ispoštuju određeni urbanističko tehnički uslovi koji će biti definirani za izgradnju novog-savremenog objekta iste stambeno-poslovne namjene.

O padu dijelova fasade na trotoar svakodnevno su stizale obavijesti od građana, policije, advokata, da se nešto poduzme, a naročito dana 04.02.2023. g skoro kompletan trotoar je bio prekriven dijelovima fasade koju su otpali sa objekta.  

S predhodnim u vezi od strane urbanističko građevinskog inspektora kontaktiran je šef inspekcije koji je upoznao Načelnika Općine, te su po njegovom nalogu komunalni redari Općine Travnik postavili ponovo znakove upozorenja i zabranu kretanja neposredno uz objekat.

Pozvan je i advokat žalioca na rješenje inspektora, u službene prostorije općine Travnik da se upozna sa obavezama koje trebaju izvršiti njegovi klijenti, te im je ponovno poslat poziv da se  dostavi knjiga održavanja o kontrolnim ispitivanjima, o kontrolnim pregledima i mjerama koje su preduzeli za saniranje uočenih nedostataka građevine “Elma”.

Isti se nije odazvao na poziv inspektora.

Nakon toga inspektor je od nadležne Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Travnik zatražio HITNO izradu projekta fasade, te kako bi inspektor pokrenuo što hitnije procedure za uklanjanje i rušenje objekta.

Inspektor je donio niz rješenja i to Rješenje o poduzimanju hitnih mjera, označavanje građevine kao opasne, postavljanje gradilišne ograde oko objekta koje rješenje se treba izvršiti u roku 24 sata, te nakon toga rješenje o poduzimanju hitnih mjera i otklanjanje nedostataka u smislu da se izradi projektna dokumentacija, te ukloni dio građevine koja ugrožava stabilnost građevine svim vlasnicima zgrade i etažnim vlasnicima.

Služba za urbanizam,građenje katastar i imovinsko pravne poslove Općine Travnik je putem odabrane firme izvršila snimanje kompletne ulične fasade zgrade, a označavanje objekta opasnim od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik.

Navedene upravne mjere od žalioca nisu izvršene, te je  s tim u vezi od strane urbanističko građevinskog inspektora Općine Travnik doneseno Rješenje od 30.03.2023.g. kojim se nalaže vlasnicima zgrade i etažnim vlasnicima stanova da izvrše upravnu mjeru rušenja i uklanjanja predmetne zgrade u roku od 7 dana od dana prijema rješenja na što je ponovno putem advokata izjavljena žalba.

           

            Kantonalni urbanističko građevinski inspektor je odbacio žalbu etažnog vlasnika koji se žalio putem advokata kao neosnovanu, te je općinski urbanističko građevinski inspektor donio Zaključak o dozvoli izvršenja, što znači ukoliko se rušenje ne izvede u roku od 5 dana od dana prijema istog, rušenje objekta će se izvesti prisilno putem izvođača kojeg je odredila Općina Travnik, a na teret i o trošku svih vlasnika.

           

            Napominjemo da je ovo postupak koji traje više od godinu dana iako se isti vodio zakonskim ovlaštenjima, službenoj dužnosti urbanističko građevinskog inspektora i postupanjima po Zakonu o građenju, u  koordinaciji sa Općinskim Načelnikom i nadležnim Službama Općine Travnik u cilju da se zaštite ljudski životi i zdravlje istih.