1 1 1 1 1

Obavještavamo stanovništvo općine Travnik da će se na teritoriji naše općine u periodu od 20.05. do 30.06.2023.godine provoditi Anketa o prihodima i uslovima/uvjetima života u BiH za 2023, u skladu sa Programom i planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2023.godinu.


Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.
Anketa o prihodima i uslovima/uvjetima života provodi se uzorkom u izabranim domaćinstvima na području naše općine.
Osnovni cilj Ankete je dobijanje podataka prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou BiH i entiteta.
Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.
Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (,,Službene novine FBiH'', br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.