1 1 1 1 1

Lična zaštita  i kolektivna zaštita predstavljaju jedan od elemenata civilne zaštite, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Lična i kolektivna zaštita mogu se provoditi samo pod uslovom da građani i uposlenici imaju odgovarajuća zaštitna sredstva koja osiguravaju zaštitu ljudi od radioaktivnog, hemijskog i biološkog oružja i raznih vrsta povreda izazvanih prirodnim i drugim nesrećama. 

 

Građani-etažni vlasnici i građani vlasnici stambenih zgrada, odnosno kuća dužni su za potrebe zaštite i spašavanja svoje porodice i imovine nabaviti i držati u funkcionalnom stanju sljedeća sredstva i opremu, i to:

 1. komplet za pružanje prve medicinske pomoći, koji sadrži:
 • individualni prvi zavoj (10 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (12 cm x 10 cm),
 • kaliko zavoj (8 cm x 5 m),
 • sterilna gaza po ¼ m-pojedinačno pakovanje (80 cm x 25 cm),
 • sterilna kompresa od gaze-pojedinačno pakovanje ( 20 cm x 20 cm),
 • hansaplast, tosamaplast ili sličan (10 cm x 8 cm),
 • ljepljivi flaster ( 1 cm x 1 m),
 • trougla marama veličine 100 cm x 100 cm x 140 cm i gustoće 20x 19,
 • igla sigurnica,
 • nožić za brijanje sa jahačem za paranje odijela i polivinski rukavac – kesa ( 70 cm x 40 cm),
 • vazelinske gaze,
 • gumena poveska (1,25 x 60 cm),
 • jod (povidon) i jednokratne rukavice,
 1. dezinfekciona sredstva:
 • 2 dcl alkohola 70%,
 1. priručna sredstva za dekontaminaciju:
 • soda bikarbona 1 kutija,
 1. aparat za gašenje početnih požara (S-6 ili minimalno sprej za gašenje početnih požara),
 2. komplet alata koji obuhvata:
 • lopatu, krampu ili motiku i brifer (ispitivač napona).

Obaveza nabavke sredstava:

 • Sredstva pod tačkom: 1., 2., 3., dužni su nabaviti svi građani,
 • Sredstvo pod tačkom 4. (aparat), dužni su nabaviti građani vlasnici stambene zgrade, odnosno kuće, koji koriste plin, mazut, lož-ulje i sl., a prema vlastitoj odluci taj aparata mogu nabaviti i drugi građani,
 • Sredstva iz tačke 5. (alat), građani koji žive u vlastitim kućama na periferiji grada i u seoskim naseljima.

 

            Za potrebe kolektivne zaštite u stambenim zgradama koje se u skladu sa zakonom, nalaze u etažnom vlasništvu građana, a koje imaju najmanje dva ili više spratova, moraju se nabaviti sljedeća sredstva i oprema za zaštitu, i to:

 1. komplet alata iz tačke 5. i
 2. vatrogasni aparat (najmanje po jedan za svaka dva sprata, odnosno u skladu sa propisima o zaštiti od požara).

 

Nabavljena sredstva i opremu potrebno je:

 • držati na vidnom, suhom mjestu i pogodnom mjestu,
 • čuvati i održavati u funkcionalnom i ispravnom stanju,
 • sredstva i oprema namjenski upotrijebljena ili im je istekao rok trajanja, ista je potrebno odmah zamijeniti,
 • ako se radi o upotrijebljenom protivpožarnom aparatu, ili je punjenju istekao rok trajanja, treba odmah pozvati nadležno pravno lice da se aparat dovede u ispravno stanje,
 • ukoliko se radi o alatu koji je upotrijebljen, isti treba oprati, osušiti i podmazati. Ako je alat nazubljen, isti treba naoštriti, a ukoliko su popravke nemoguće, potrebno ih je zanoviti.