1 1 1 1 1

Sindikalni odbor općine TRAVNIK održao je Izvještajnu sjednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Sindikalnog odbora za 2022. godinu, te Izvještaj i mišljenje Nadzornog odbora.

Pored usvajanja ovih izvještaja, konstatovano je da je Sindikalni odbor, u veoma turbulentnoj godini usljed recesije, uz maksimalno zalaganje sve obaveze završio na vrijeme i u skladu sa Statutom i drugim aktima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.