1 1 1 1 1

Upravna organizacija ''Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik'' obaviještava građane općine Travnik da materijalno-tehnička sredstva i oprema koje posjeduju su isključivo namjenjena za poduzimanje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te ih nije moguće koristiti u komercijalne svrhe za pružanje  usluga građana.

Tim povodom, upućujemo građane da za potrebe sanacije oluka, krovova, uklanjanje stabala i sliče poslove obrate pravnim i fizičkim licima registrovanim za obavljanje date djelatnosti.