1 1 1 1 1

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik- subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2022. godinu

I PREDMET

Program utroška sredstava iz budžeta Općine – subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva  i obrta za 2022 g. temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Općine Travnik za 2022.g sa pozicije „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Raspoloživi iznos sredstava za subvencije podsticaja razvoja, poduzetništva i obrta u 2022. godini je 70.000 KM i utrošit će se za refundaciju troškova osnivanja obrtničke djelatnosti kao osnovno zanimanje

Podsticajna sredstva namijenjena su za sufinansiranje troškova osnivanja obrtničke djelatnosti (nabavka mašina, opreme)  u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM  po korisniku. Iznos po korisniku će se određivati prema kriterijima.

II KRITERIJI

 

Kriteriji za dodjelu poticajnih sredstava:

Kriterij

Maksimalni broj bodova

Broj zaposlenih

Po svakom zaposlenom dodijelit će se 10 bodova

 

Udio vlastitih sredstava u nabavci opreme

10%

5 bodova

20%

10 bodova

30%

15 bodova

više od 30%

20 bodova

III NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

 

Poticajna sredstva se mogu koristiti za sljedeće namjene:

  • kupovina mašina, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
  • troškovi registracije poslovnog subjekta koji su preduslov za obavljanje djelatnosti.

Korisnici poticajnih sredstava su dužni prije uplate sredstava dostaviti dokaz o kupovini nabavljene opreme.

IV PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva lica sa područja Općine Travnik koja će registrovati obrtničku djelatnost kao osnovno zanimanje, kao i osobe koje su već registrovale obrtničku djelatnost kao osnovno zanimanje u 2022.godini.

Učešće na Javnom pozivu ne mogu uzeti obrtnici koji su do sada ostvarivali poticaje iz Budžeta Općine Travnik u 2019., 2020. i 2021.godini, niti koji su dobili sredstva u projektima koje su provodile druge organizacije u saradnji sa Općinom Travnik.

Odabrani kandidati, koji su već registrovali djelatnost u 2022.g, će moći potpisati Ugovor sa Općinom, a oni koji nisu registrovani, Ugovor će potpisati tek nakon registracije.

V DOKUMENTACIJA

 

Za ostvarivanje predmetnih podsticaja kandidati su uz prijavu na Javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
  • Rješenje o registraciji djelatnosti ili Uvjerenje PIO/MIO da lice nije osigurano ni po kom osnovu,
  • Uvjerenje Porezne uprave da obrtnik nema obaveza po osnovu poreza (za one koji su registrovani u 2022 g.),
  • Biznis plan
  • Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja poticajnih sredstava registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji  Programa, a o čemu će se vršiti provjera uvidom u Registar djelatnosti koji se vode u Općini, te posjetama obrtničke radnje od strane predstavnika općinske administracije. Poduzetnici koji se odjave prije isteka roka od 12 mjeseci dužni su da vrate dobivena sredstva.
  • Ovjerenu Izjavu da do sada nisu ostvarivali poticaje iz Budžeta Općine Travnik u 2019., 2020. i 2021.godini, niti da su dobili sredstva u projektima koje su provodile druge organizacije u saradnji sa Općinom Travnik.
  • Ovjerenu izjavu da će zaposliti broj osoba naveden u  biznis planu.

 

                                                                                                       

VI ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta Općine Travnik- subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom predaju se na protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu:

Općina Travnik

Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

Ul. Konatur bb

72270 Travnik

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik - subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022 godinu“ sa naznakom „Ne otvaraj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Liste odabranih korisnika bit će objavljenje na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

 

Javni poziv za dodjelu sredstava 2022

Prijavni obrazac - Javni poziv za dodjelu sredstava 2022