1 1 1 1 1

U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17) kao i odredaba Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/19) kojima se uređuje i način izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave kao integrisanih strategija, struktura implementacionih dokumenata, proces planiranja, montoring i izvještavanje i druga pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvještavanje u Federaciji i koje su se u obavezi primjeniti od 2022.godine, načelnik Općine Travnik, putem Općinskog razvojnog tima i u saradnji sa Sveučilištem "Vitez" Travnik, proveo je sve procese definisane novom metodologijom izrade strateških dokumenata. 

Dana 15.02.2022.godine radna verzija je objavljena na web stranici, dostavljena nadležnim institucijama na nižim i višim nivoima vlasti relevantnim za strateške dokumente,  uz ostavljen rok od 30 dana za "proces konsultacija", kako je to Uredbom i definisano.

Načelnik općine Travnik i Općinski razvojni tim zahvaljuju se aktivnim učesnicima koji su reagovali u ostavljanom roku, prvenstveno onima koji su svojim doprinosom poboljšali kvalitet ovog dokumenta : savjetnicima volonterima načelnika Općine Goranu Pejakoviću, Oliveru Joviću, Nevzudinu Buzadžija, Nedimu Pripoljcu, Nerminu Goran kao i direktorima javnih ustanova Gradska biblioteka Dženanu Kos i Centra za kulturu Taiku Ganiću, BZK Preporod, gosp. Sameru Dolovcu kao i svim pojedincima koji su reagovali na ovaj dokumant ili izrazili podršku istom.

Strategija razvoja Općine Travnik 2022.-2027. godine definiše sveobuhvatne strateške prioritete razvoja i nakon što ista prođe proceduru usvajanja u Općinskom vijeću, treba postati putokaz u pripremi svih slijedećih planskih dokumanata u Općini Travnik.

Dana  30.05.2022.godine održana  je  javna rasprava o ovom strateškom dokumentu koju su  organizovali predstavnici Općinskog razvojnog Tima i Tima Sveučilišta "Vitez" u Travniku, nažalost javna rasprava je bila izuzetno slabo posjećena.