1 1 1 1 1

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), člana 15. stava 1. alineje 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09)  i člana 91. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst - "Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 16.11. 2021. godine, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Utvrđuje se Nacrt budžeta Općine Travnik za 2022. godinu u iznosu od 20.449.290,00 KM.
  1. Nacrt budžeta Općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
  1. Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko - finansijske poslove
  1. Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 22.11. (PONEDJELJAK) 2021. godine sa početkom u 16°° sati, a mogu prisustvovati svi zainteresovani subjekti.
  1. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta dostavit će se Službi za ekonomsko-finansijske poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 26.11. 2021. godine do 12°° sati.
  1. Služba za ekonomsko-finansijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik Prijedlog budžeta Općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.

 NACRT BUDŽETA ZA 2022. godinu