1 1 1 1 1
Uz podršku Švedske agencije za razvoj ( SIDA) Općina Travnik realizuje još jednu od svojih aktivnosti koje vode konačnom ispunjenju strateških ciljeva koji se odnose na zaštitu okoliša.Naime,Služba za zajedničke i komunalne poslove sačinila je nacrt Plana upravljanja otpadom za period 2011/2014. U skladu sa dogovorenim aktivnostima i načinima međusobne saradnje do 12.11.ove godine biće izvršeno usaglašavnje teksta ove Odluke sa SIDOM,odnosno sa praksama zemalja Evropske unije u ovoj oblasti ,te će, nakon toga,zvaničan tekst Nacrta Odluke biti dostavljen Općinskom vijeću na usvajanje. Prema informacijama dobijenim iz Službe za zajedničke i komunalne poslove očekuje se da će se ova Odluka naći na dnevnom redu Općinskog vijeća do kraja tekuće godine. Važno je napomenuti da je načelnim dogovorima najavljena finansijska podrška SIDE za nabavku jednog komunalnog vozila i određeni broj novih posuda za otpad nakon usvajanja ove Odluke od strane Općinskog vijeća.