1 1 1 1 1
Na osnovu zaključka sa 41. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Travnik, održane 13.10. 2010. godine danas je održana javna rasprava u postupku za davanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije u predmetu za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine kamena krečnjaka (kao tehničko-građevinskog kamena) na lokalitetu „Kamenjak“, podnosioca zahtjeva „Teling“ d.o.o. Travnik. Nakon obrazloženja činjenica koje se odnose na ispunjenje zakonskih obaveza o pribavljanju sve potrebne dokumentacije te podatka da je podnosilac zahtjeva ispunio sve svoje obaveze i priložio sve potrebne dokumente Ministarstvu privrede SBK na javnoj raspravi je izneseno i mišljenje predstavnika MZ Čukle na čijoj teritoriji se nalazi koncesiono .Mjesna zajednica je potvrdila svoj pozitivan stav prema ovom zahtjevu nakon čega je konstatovano da su stvoreni svi uslovi da se ovaj predmet uputi na Općinsko vijeće za davanje prethodne saglasnosti.