Štampa
1 1 1 1 1
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 20. redovnu sjednicu koja će se održati 26.04. 2010. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u velikoj Sali Općine Travnik. Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 20. redovnu sjednicu koja će se održati 26.04. 2010. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u velikoj Sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći Dnevni red 1.Prezentacija o dostignutom nivou implementacije Projekta „Regionalni vodovod Plava voda“ a)trasu glavnog voda i odvojaka Regionalnog vodovoda „Plava voda“ b)ulazne podatke za raspodjelu troškova po općinama c)hidrološka istraživanja i kvalitete vode na izvorištu d)studiju okoliša i socio-ekološku studiju e)prijedlog izbora materijala za cjevovode f)načelna raspodjela investicionih troškova općina koje učestvuju u Projektu 2.Zaključak o prihvatanju koncepta Projekta „Plava voda“ 3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na trasu Reginalnog vodovoda „Plava voda“ na području općine Travnik 4.Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste stanova koji će biti predmet dodjele 5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stanova 6.Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2011. godinu i finansisjkog plana za period 2011. do 2013. godine i Akcioni plan za provođenje javnih rasprava 7.Izvještaj o implementaciji Akcionog plana implementacije Strategije razvoja općine Travnik 2005-2010. godine u 2009. godini 8.Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Travnik 2005. – 2010. godine u 2010. godini 9.Utvrđivanje prijedloga kandidata za školske odbore Općinskoga vijeća Travnik 10.Izvještaj o realizaciji projekata nevladinog sektora u 2009. godini 11.Rješenja za dodjelu zemljišta a)Dževahira Mulić b)Jasminka Kundić c)Senad Šakić d)Jasmin Mrkonja e)Adnan Dautović f)Sead Pašanović g)Amer Halep