Štampa
1 1 1 1 1
Uz pomoć i asistenciju OSCE Kancelarije u Travniku uspostavljena je mreža Komisija za planiranje općinskog razvoja. Sporazum o regionalnoj mreži SBK potpisali su načelnici Općina Travnik,Vitez,Novi Travnik,Bugojno,Donji Vakuf i Jajce još u decembru 2009.godine. Predmet ovog Sporazuma je ostvarivanje međusobne saradnje Komisija za planiranje općinskog razvoja radi afirmisanja načela javnosti i transparentnosti u organizaciji i radu kao i preuzimanja pozitivnih iskustava u oblasti planiranja općinskog razvoja. Prema navedenom Sporazumu uspostavljenom Mrežom rukovodi Koordinacioni odbor koji ima tri člana i već je izabran .Predstavnik Općine Travnik u Koordinacionom odboru je Amira Ðelilbašić . Već je donesen i Akcioni plan za 2010.godinu prema kojem će se, od ove godine, više raditi na koordinaciji razvojnih projekata koji su od interesa za dvije i više općina.