Štampa
1 1 1 1 1
Po zahtjevima za dodjelu koncesija Općinsko vijeće Travnik zakazuje pripremne javne rasprave u mjesnim zajednicama na čijim područjima se nalazi koncesiono dobro a nakon toga, po istim pitanjima, javne rasprave u Općini kojim će moći prisustvovati svi građani Travnika Na osnovu člana 4. Stav 2. Zakona o koncesijama („Službene novine SBK/KSB“, broj 8/09), a u vezi sa članom 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj 5/05) Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj dana 09.02.2010. godine, donijelo j e Z A K L J U ČA K 1.U postupku za davanje predhodne saglasnosti a u predmetu za dodjelu koncesije provodi se javna rasprava u sljedećim predmetima: 1.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije na korištenje javne vode „SELO“ u Gučoj Gori za potrebe punionice podnositelja UTD „BEST“ d.o.o. Travnik, na dan 19.02.2010. godine (PETAK) u 9,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik 2. Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za istraživanje nalazišta kamena na lokalitetu sela Radonjići , općina Travnik podnositelja LAŠVA – KOMERC“ d.o.o. Nova Bila na dan 19.02.2010.godine (PETAK) u 11,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik 3.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije vodnih snaga rijeke Jasenice podnositelja “TELING“ d.o.o. Travnik, putem Komisije za koncesije Ministarstva šumarstava poljoprivrede i vodoprivrede SBK na dan 19.02.2010. godine (PETAK) u 14,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik 4.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije na za iskorištenje vodnih snaga gornjeg toka rijeke Ugar podnositelj „FDS“ d.d. Sarajevo i „VNT“ d.o.o. Novi Travnik, putem Komisije za koncesije Ministarstva šumarstava poljoprivrede i vodoprivrede SBK na dan 22.02.2010.godine (PONEDJELJAK) u 9,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik 5.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju ski lifta – uspinjače i uređenje skijaških staza na Vlašiću, lokalitet „Markovac – Pavao“, podnositelj „OZON“ d.o.o. Travnik na dan 22.02.2010. godine (PONEDJELJAK) u 11,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik 6.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za kaptiranje 8,00l/s Ugrića podnositelj SRC „VLAŠIĆ“ d.d. Travnik, putem Komisije za koncesije Vlade SBK na dan 22.02.2010.godine (PONEDJELJAK) u 13,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik 2.Zadužuje se Koordinacioni tim za koncesije Općine Travnik da za javnu raspravu pripremi bitne i neophodne podatke vezane za zahtjeve za davanje predhodne saglasnosti i u saradnji sa Općinskim vijećem organizuje javnu raspravu. Koordinacioni tim za koncesije Općine Travnik se obavezuje da, prije provođenja javne rasprave kako je navedeno u tačci 1. Zaključka , provede javnu raspravu u mjesnoj zajednici ili više njih na čijem području se nalazi koncesiono dobro.“ 3.Pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća Travnik, zainteresovane mjesne zajednice, mještani sa područja koncesionog dobra, zainteresovani privredni subjekti, fizička i pravna lica kao i predstavnici nadležnog Kantonalnog ministarstva za provođenje postupka koncesije u konkretnom predmetu da istoj prisustvuju. 4.Koordinacioni tim za koncesije dužan je u roku od 5 dana od dana održavanja javne rasprave pripremiti i podnijeti Općinskom vijeću Travnik prijedlog za predhodnu saglasnost, vodeći računa o rezultatima održane javne rasprave. Pripremne javne rasprave u mjesnim zajednicama održaće se u sljedećim teriminima: MJESNA ZAJEDNICA GUČA GORA: PROSTORIJE OŠ „ČUČA GORA“ UTORAK,16.2.2010.U 12,00 SATI PO SLJEDEĆIM ZAHTJEVIMA: 1.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije na korištenje javne vode „SELO“ u Gučoj Gori za potrebe punionice podnositelja UTD „BEST“ d.o.o. Travnik 2.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za istraživanje nalazišta kamena na lokalitetu sela Radonjići , općina Travnik podnositelja LAŠVA – KOMERC“ d.o.o. Nova Bila MJESNA ZAJEDNICA ZAGRAÐE:PROSTORIJE PODRUČNE OSNOVNE ŠKOLE „ZAGRAÐE“SRIJEDA 17.2.2010.U 15,00 SATI PO SLJEDEĆEM ZAHTJEVU: 1.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije vodnih snaga rijeke Jasenice podnositelja “TELING“ d.o.o. Travnik, putem Komisije za koncesije Ministarstva šumarstava poljoprivrede i vodoprivrede SBK MJESNE ZAJEDNICE ŠIŠAVA,VITOVLJE I MUDRIKE ,PROSTORIJE SKI KLUBA KARAULA NA BABANOVCU,ČETVRTAK 18.2.2010.U 17,00 SATI PO SLJEDEĆIM ZAHTJEVIMA: 1.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije na za iskorištenje vodnih snaga gornjeg toka rijeke Ugar podnositelj „FDS“ d.d. Sarajevo i „VNT“ d.o.o. Novi Travnik, putem Komisije za koncesije Ministarstva šumarstava poljoprivrede i vodoprivrede SBK 2.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju ski lifta – uspinjače i uređenje skijaških staza na Vlašiću, lokalitet „Markovac – Pavao“, podnositelj „OZON“ d.o.o. Travnik 3.Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za kaptiranje 8,00l/s Ugrića podnositelj SRC „VLAŠIĆ“ d.d. Travnik, putem Komisije za koncesije Vlade SBK