Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

52. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik će se održati 18.07. 2024. godine sa početkom u, u 10 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red.

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila – Gluha Bukovica, dionica Han Bila - Pode
2. Preporuka sa prijedlogom rang liste za izbor na pozicije u UO JU „Gradska Biblioteka Travnik“ i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Gradska Biblioteka Travnik“
3. Preporuka sa prijedlogom rang liste za izbor na pozicije u UO JU „Hrvatski kulturni centar Nova Bila - Travnik“ i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Hrvatski kulturni centar Nova Bila - Travnik“
4. Preporuka sa prijedlogom rang liste za izbor na pozicije u NO JU „Centar za socijalni rad“ Travnik i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO JU „Centar za socijalni rad“ Travnik
5. Godišnji plan utroška sredstava od naknada za korištenje državne šume u 2024. godini
6. Izvještaj o radu Skupštine JP RV Plava voda d.o.o. Travnik za 2023. godinu
7. Izvještaj o radu Skupštine PD „Vlašić“d.o.o. Travnik za 2023. godinu